Zona nebezpeeenstva vybuchu pre eerpacie stanice

V prostrediach, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu plynov, hmly alebo horµavých pár, musíme pou¾íva» ventilátory odolné voèi výbuchu, ktorých kvalita je potvrdená nielen poves»ou výrobcu, ale aj oznaèením "EX". Tento symbol znamená takzvaný typ ochrany proti výbuchu odolné voèi výbuchu. Zariadenie s týmto oznaèením spåòa v¹etky pravidlá smernice ATEX, av¹ak súhlas so základmi, ktoré sú v òom napísané, je dnes po¾iadavkou adresovanou výrobcom tohto typu zariadení. Projektant odsávacieho zariadenia je tie¾ povinný oznaèi» zónu nebezpeèenstva výbuchu a vybra» zariadenie vhodné pre danú miestnos», pokiaµ ide o èinnos», ktorá sa má vykona», a ak je v platnosti.

Ka¾dý obchod bez akýchkoµvek dôvodov pokraèujúcej kampane by mal by» vybavený potrebným vybavením na vyvàtanie prác, a to ani v najkraj¹ích podmienkach, ale aj správne prispôsobené odsávacie zariadenia, ktoré sa postarajú o bezpeènos» a zdravie zamestnancov. V súèasnosti sú priemyselné ventilátory navrhnuté pre tento typ budovy, ktorý sa vyznaèuje vysokou triedou a trvanlivos»ou pou¾itých prvkov.

We & nbsp; stretnutie v ïalekej spôsobmi siaha» od & nbsp; Univerzálna fanú¹ikov priemyselných, radiálne, a tie¾ strojov jednotlivým aplikáciám v danom aj príklady pre montá¾ v odkvape kuchyni a iné typy zariadení bytu s oznaèením "ex", pri budovách, v ktorých stoja riziko zneèistenia ovzdu¹ia horµavých plynov. Okrem aktuálnej ponuky sú k dispozícii aj mobilné výfukových drevotrieskových dosiek, a tie¾ zdvihne vákuum lavice.

https://neoproduct.eu/sk/ecoslim-efektivny-sposob-pre-stihlu-postavu-v-kratkom-case/EcoSlim Efektívny spôsob pre štíhlu postavu v krátkom čase

Ïal¹ím typom sú axiálne stenové a potrubné ventilátory, ako aj modely, ktoré sú údaje pre montá¾ na strechu budovy. Stroje sa vyznaèujú veµmi jemnou úèinnos»ou a kvalitou pou¾itých komponentov pri ich realizácii.

Väè¹ie systémy na výmenu vzduchu v obchodných, priemyselných, servisných, gastronomických a nových miestach sú zverené ventilaènými jednotkami prispôsobenými, okrem iného, vlhkosti a stupòa zneèistenia ovzdu¹ia z domu.