Zavislos od internetu

Niektorí pravdepodobne mylne myslia, ¾e nové formy závislosti sa vz»ahujú len na neobmedzenú spotrebu psychoaktívnych látok. Pre milióny µudí sa v¹ak oslabujúca závislos» stala neustálym vyu¾ívaním poèítaèovej platformy. Závislos» od internetu spoèíva v èastých, mnohohodinovom prezeraní webových stránok a spoloènej energii na rôznych sociálnych sie»ach. To ovplyvòuje u¾ívateµa nielen odbremenením (odtrhnutím sa od problémov ka¾dodenného ¾ivota, ale tie¾ vytvára a negatívne ovplyvòuje jeho hru v reálnej realite.

Tento jav je stále relatívne novýZávislos» od internetu èasto spôsobuje poruchy v psycho-fyzickej triede a oslabuje schopnos» interpersonálnej komunikácie a ekonomickej formy jednotlivca. Napriek tomu, ¾e závislos» na internete je v Poµsku stále relatívne fenoménom a stále nie sú peniaze na financovanie vá¾neho výskumu tejto dysfunkcie, v¹etky tieto informácie sú uvedené vo významnom rozsahu tohto záva¾ného javu. Lieèba patologickej zaujatosti virtuálnym svetom je podobná lieèbe iných závislostí. Prvým krokom je potvrdenie problému nadmerného vyu¾ívania zdrojov poèítaèovej siete. Potom sa musíte pokúsi» obmedzi» vlastnos» z pohµadu WWW.

https://suga-nm.eu/sk/

Èo robia pacienti?Moderovanie je u¾itoèné v ka¾dej èasti ¾ivota. V poslednom prípade zaèína závislos» tam, kde je obsadený zdravý rozum. Psychologické dôsledky naru¹enia èasových pomerov súvisiacich s èasom stráveným na internetových kartách sú neverbálne a verbálne komunikaèné poruchy a depresia spôsobená nedostatkom internetového pripojenia. Narkomani si systematicky vyberajú zo spoloèenského ¾ivota. Ich celá rovina existencie sa stáva imaginárnym virtuálnym svetom. Jeho nenaplnené zdroje úplne absorbujú èas, niekedy ru¹ia prirodzený denný cyklus odpoèinku a starostlivosti. To je prítomné úplne ¹kodlivé pre závislých, preto¾e to tie¾ vedie k labilnej koncentrácii hormónov v krvi, glukózy a ïal¹ích látok nevyhnutných pre hladké fungovanie látkového systému. Závislos» od internetu postihuje zamestnancov vo v¹etkých vekových skupinách. Preto je potrebné kontrolova» mno¾stvo èasu stráveného v stavebníctve, tak¾e nemô¾ete by» netoholic od µahkého u¾ívateµa internetu.