Wietlowka 18w 865

Mass ExtremeMass Extreme - Pokroèilý vzorec pre svalovú hmotu!

Existuje veµká mno¾stvo zariadení, ktoré osvetµujú trh s osvetlením. Nápoje z takého príslu¹enstva sú ¾iarivky, ktoré sa nazývajú fluorescenèné ¾iarovky. Emisie svetla v nich sú v prvom rade presvedèené, ¾e emitujú elektróny poèas vypú¹»ania plynu a fluorescencie, ktorá vstupuje do luminometra.

Takéto výboje prebiehajú medzi vykurovacími elektrónmi a tu sa odvolávame na K1 a K2. Poèas tohto mechanizmu vzniká ultrafialové ¾iarenie, ktoré je pre oèi problematické. Toto ¾iarenie padá na fosfor a keï klesne, spôsobuje to, ¾e svetlo ¾iarivky je viditeµné pre nás. Treba ma» na pamäti, ¾e v prípade ¾iariviek musí pred zapaµovaním predchádza» zahrievanie elektród. Je tu takzvané horúce zapaµovanie. Okrem toho je potrebný ¹tartér, ¹krtiaca klapka a kondenzátor na zapálenie ¾iarivky.V ¾iarivkách sa ozýva ¾iarivkový efekt - tzv. Blikajúce svetlá. Dáva veci do napätia. Tento nebezpeèný jav sa zvyèajne uskutoèòuje v miestnostiach, kde sa nieèo rýchlo toèí, náhodou to mô¾e by» motor alebo obrábací stroj. Aby sa zabránilo tejto udalosti, mal by by» pou¾itý systém vybavený dvoma alebo tromi ¾iarivkami a potom by mal by» dodaný s posunmi posunutými vo fáze.Tradièné ¾iarivky majú veµa výhod. Oni spotrebúvajú hlavne oveµa menej energie a nákup takéhoto svietidla je veµmi dôle¾itý, najmä ak sa na mieste objaví veµmi dlho - samozrejme ho nevyluèuje. ®iarivka pou¾íva a¾ pä»krát menej energie ako ¹tandardná ¾iarovka.Èas práce ¾iarivky závisí práve na stupni jej prevádzky. Dá sa to v¾dy zaisti» dlhý èas a keï ho nezapneme, nevypíname ho.®iarivkové svietidlá produkujú oveµa menej svetla a súèasne ich robia prirodzenej¹ími. Okrem toho sú ¾iarivky ¹iroko dostupné. Je dôle¾ité, aby ste ho dostali takmer v ka¾dom obchode. ®e sú veµmi cenné zo starých ¾iariviek, èo je ich hlavná nevýhoda.