Vzduchovy filter a spauovanie

Atexové odsávanie prachu alebo odluèovaèe prachu vyrobené podµa smernice atex sú príli¹ úlohou na filtráciu horúcich plynov, ktoré vznikajú pri spaµovaní odpadu. Tento proces & nbsp; ¹etrí energiu kvôli získanému teplu.

Teplé, »a¾ké a ¹kodlivé alkoholy sú nebezpeèné pre zdravie a ¾ivotné prostredie. Na¹a spoloènos» ponúka ¹irokú ¹kálu materiálov a výstupov, ktoré ponúkajú veµa veµkých alebo teplých plynov. Horké technické plyny sa zvyèajne uvádzajú v spaµovacích postupoch a pri spracovaní roztavených kovov, veµmi èasto ¾elezných, ne¾elezných a hliníkových. Filtrácia horúceho plynu vy¾aduje skor¹ie chladenie pomocou chladièov alebo výmenníkov tepla. Teplo sa dá obnovi» v smere ¹etrenia energiou. Spoloènos» navrhuje rie¹enia na vydávanie horúcich plynov okrem iného pre konkrétne sklady a procesy: zlievarne, pece prispôsobené na tavenie, vykurovacie zariadenia na biomasu a spaµovanie odpadov.

Olejová hmla po¹kodzuje zdravie obsluhy strojov, spôsobuje preru¹enie poèas práce a hromadí sa na v¹etkých pracovných plochách, vïaka èomu sa substrát a o¹etrené plochy pripravujú na ¹mykµavos».

Chocolate slim

Takmer v¹etky obrábacie operácie závisia od generovania daného mno¾stva olejovej hmly. Olejová hmla je aerosól, ktorý vzniká vïaka úspe¹nosti pou¾itia obrazu v chladiacich a mazacích olejoch pri obrábaní kovov, ako aj pri individuálnych plastoch. Problémom je aj odparovanie z nádr¾e s kovovými vláknami.

Zbavenie výfuku vozidla vám umo¾òuje odstráni» zdravotné riziká pre svojich zamestnancov a udr¾a» stroje a sklad v správnej nálade.

Zahrnutie spaµovacích motorov do samostatných miestností je zvyèajne spojené s potrebou odsáva» výfukové plyny. Je veµmi dobre predstaviteµné, ako rýchlo mô¾e výfukový plyn zo studeného motora v uzavretej pneumatike dosiahnu» toxickú hladinu. Toto je len chvíµa.