Vzdelavaci mikroskop

Mikroskop sa pou¾íva na zobrazenie malých objektov, ktoré sú zvyèajne neviditeµné voµným okom, alebo na pozorovanie detailov men¹ích objektov. V súèasnosti existujú mnohé typy mikroskopov (akustické, holografické, polarizujúce, stereoskopické a iné, ale prvý, kto stojí v èinnosti, bol optický mikroskop.

Vivese Senso Duo Shampoo

Mikroskopy tohto ¹tandardu pre prax skúmaných objektov pou¾ívajú denné svetlo a ich autori sa pova¾ujú za syna a otca - Zacharias Janssen a Hans Janssen - holandský. Prvý mikroskop postavili okolo roku 1590, len zväè¹ili 10x a z tohto dôvodu sa nepou¾ili. Prielom v tejto èasti urobil Antoni van Leeuwenhoek, pripravil inovatívnu stratégiu na brúsenie a le¹tenie tenkých ¹o¹oviek, èo viedlo k 270-násobnému zväè¹eniu. Poèas súèasnej cesty Holanïan zlep¹il mikroskop, vïaka ktorému na¹iel mno¾stvo objavov a rast biológie. Jeho mikroskopy boli pripravené inak ne¾ tie, ktoré sú známe z novodobých èasov. Mô¾u by» ponúkané jednoducho pre veµmi nízke lupy. Leeuwenhoekov mikroskop bol vyrobený len zo samotnej ¹o¹ovky a predmet, ktorý sa má skúma», bol umiestnený oproti ¹o¹ovke, jej miska mohla by» odmenená dvoma palacinkami. Samotný nástroj mal då¾ku 3 a¾ 4 palce alebo asi 7-10 centimetrov. Druhý moment v ¹truktúre mikroskopu nastala, keï sa v nich pou¾ili elektróny. Prvý mikroskop tohto typu - elektrónový mikroskop - postavili Ernst Rusk a Maks Knoll v roku 1931 v Berlíne. Samotná kremíková revolúcia bola zalo¾ená na pou¾ití elektrónových mikroskopov. tie¾ umo¾nili pozorova» najmen¹ie ¹truktúry bunkových organel. Od zmeny v roku 1982 bol vytvorený prvý skenovací tunel a mikroskop. Jeho bohovia boli vedci z Gerdu Binninga a Heinricha Rohrera, ktorí vytvorili v Zürichu. Vïaka takýmto mikroskopom je prijatý trojrozmerný obraz ¹truktúr zlo¾ených z oddelených atómov. Neskôr boli vyvinuté mnohé verzie tohto mikroskopu, ktoré umo¾òujú sledova» túto vec v triede nanometrov. Moderní výskumníci tvrdia, ¾e vývoj mikroskopie bude iniciova» vývoj nanotechnológií, ktoré nájdu uplatnenie a ovplyvnia predpoklady ka¾dej disciplíny ¾ivota.