Vyvoj estetickej mediciny v pousku

Pacienti na celom svete hµadajú nové lieèebné stratégie, ktoré im umo¾nia èeli» tejto chorobe. Rozvoj medicíny vo svete je veµmi rôznorodý. Chce medzi nezávislým od rozvoja ekonomiky, spôsobom financovania zdravotnej starostlivosti (takýmto financovaním a vo v¹eobecnosti aj bohatstvom danej krajiny.

Pacienti z celého sveta, vrátane pacientov zo strediska Szpasia, èoraz èastej¹ie rozhodujú o tom, ¾e budú pôsobi» mimo krajiny. V tom èase je to v prvom rade vïaka smernici o cezhraniènej zdravotnej starostlivosti. Táto informácia je nejakým spôsobom brána, ktorá umo¾òuje slu¾bu v prípade, ¾e nemô¾e ¾i» vo svete bydliska, alebo ako je príli¹ dlhá èakacia doba (na modeli operácie katarakty.Mo¾nos» opusti» zariadenie na získanie lekárskej pomoci je alternatívou, ktorú nemo¾no pou¾i». Výlet do exotických krajín sa zameriava na náklady a nové preká¾ky, ktoré sú zriedka podmienkou na odstúpenie od cesty. Jednou z takýchto bariér je postup uèenia cudzieho jazyka. Pacienti veµmi èasto z posledného dôvodu zanechajú lieèbu v zahranièí.Urèení pacienti pou¾ívajú pomoc lekárskeho tlmoèníka. Zdravotnícka prekladateµka je kvalifikovaná ¾ena, ktorá má lekárske vedomosti a perfektne zvládla cudzí jazyk, a to aj ako ¹pecializovanú slovnú zásobu. Zdravotný preklad je vytvorený veµmi presne a dobre, tak¾e nie je zdrojom nedorozumenia a zlej diagnostiky.Pacienti najèastej¹ie ¾iadajú o preklad laboratórnych testov, anamnézy a odborných výsledkov výskumu.Lekársky preklad, s ktorým pacient odíde na internistu v budúcej krajine, umo¾ní super-rýchle hodiny od èasti zdravotníckeho personálu. Vykonávané lekárske èinnosti budú vynikajúce a pacient sám bude pevný a dobrý.Keï¾e jazyková bariéra nemusí by» dôvodom na vzdanie sa zdravotnej starostlivosti mimo Poµska. Pomoc tuzemského prekladateµa je neoceniteµná, preto¾e dobrý lekársky preklad mô¾e by» kµúèom k úspechu (tj zotavenie.Smernica o cezhraniènej zdravotnej starostlivosti je skvelou príle¾itos»ou pre µudí, ktorí potrebujú pomoc. Tak¾e vyu¾ite poslednú ¹ancu.