Vyroba eokolady vo veukopouskom

Èokoláda je nápoj medzi najobµúbenej¹ie pochú»ky. Nájde rôzne vyu¾itie v kuchyni, komunikuje v sile mo¾ností. Takmer vo v¹etkých obchodoch mô¾ete dosiahnu» èokoládové výrobky v rôznych formách. Módne je aj mlieèna èokoláda, keï je silná.Výroba èokolády je pomerne komplikovaný proces. Prvým stavom jeho vzniku je èistenie kakaových bôbov z ¹upky. Potom zrno závisí od tepelného spracovania, poèas ktorého sa baktérie vyèerpávajú. Ïal¹ím krokom je podrobenie pra¾eného jadra tzv. Jedlo sa rozdrví a v dôsledku tohto procesu sa vytvorí kakaová du¾ina. Potom sú prvky správne dávkované, v závislosti od toho, ktorý z nich si vyberiete. V automatickom kurze sa bunièina znaène drví. Po vstupe do týchto procesov ide o voµnú formu, ktorá je oznaèená vákuom. Je vyvolaná procesmi kon¹ovania. Na výrobu èokolády je potrebné pou¾i» vhodné stroje. Na rozdrvenie kakaovej hmoty sa pou¾ívajú dvoj- a pä»valcové mlyny. Pre prvú etapu realizácie èokolády sa pou¾ívajú stroje nazývané ku¾eµmi. Procesy kon¹ovania sa tie¾ prená¹ajú na teplo, ako aj za mokra. Proces tepelného kon¹ovania je prvým stupòom výroby èokolády. Finálna fáza výroby sa vykonáva v miske nazývanej orezávaè ceruzky. Spracovanie s ním poèíta s rozpadom kakaového masla do kry¹tálov s najmen¹ími rozmermi. Výsledkom je, ¾e èokoláda získava svoju vlastnú chu» a individuálny lesk.