Vychova die a a 1 rok

Smernica ATEX je dokument, ktorého prioritným cieµom je ochrana potenciálne výbu¹ných atmosfér. Táto informácia je odoslaná do celkového zariadení a ochranných systémov, ktoré sú v jednoduchom ¹týle, alebo nepriamo mô¾u spôsobi» výbuch metánu a uhoµného prachu. Tento princíp je zvlá¹tne miesto, napríklad pre bane, kde existuje veµmi vysoké riziko explózie.

Tento materiál definuje po¾iadavky atex pre príslu¹né zariadenia. Malo by sa v¹ak pamäta» na to, ¾e ide o v¹eobecné potreby, ktoré mô¾u by» vyvinuté inými materiálmi. Malo by sa v¹ak sta», ¾e po¾iadavky ¹pecifikované v nikom nemô¾u by» odli¹né od pravidiel.Nápojmi z rezervácie atex je potreba skontrolova» a oznaèi» zariadenie alebo ochranný systém z hµadiska spolupráce s bezpeènostnými po¾iadavkami. Takéto overenie vykoná notifikaèný orgán a ka¾dé zariadenie by malo by» dodané v pohybe CE, ktoré by malo by» zrejmé ka¾dému. Oznaèenie CE má ovplyvni» bezpeènos» pou¾ívania, ochranu zdravia a ochranu ¾ivotného prostredia.Zariadenia a ochranné metódy by mali by» navy¹e vybavené oznaèením Ex - to znamená odborné oznaèenie ochrany pred výbuchom.Obidva zariadenia a ochranné metódy, ktoré budú fungova» / umiestnené v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu, by mali by» spôsobené spolu s technickými vedami. Vytvára sa na základe analýzy mo¾ných ¹kôd poèas práce. Týmto spôsobom sa musí robi» ka¾dý deò aj komponenty.Z takýchto výrobkov by sa mali vyrába» zariadenia, ochranné systémy, èasti, podzostavy, ktoré by neboli schopné prispie» k vznieteniu akýmkoµvek spôsobom. Hovorí sa, ¾e nemô¾u by» horµavé a navy¹e nemô¾u chemicky reagova» s výbu¹nou atmosférou. To znamená, ¾e v ¾iadnom prípade nemajú nepriaznivý vplyv na bezpeènos» výbuchu. Musí existova» trvalá korózia, opotrebovanie, elektrický prúd, mechanická pevnos» a teplotné úèinky.Smernica ATEX trpí predov¹etkým plánom potravín a µudského zdravia.