Vybuch metanu v bialszowiciach

«a¾ba v poµskom svete je najpravdepodobnej¹ia na celom svete a napriek tomu, ¾e metánové uhlie je najbezpeènej¹ie. Bezpeènos» bola dosiahnutá pou¾itím rôznych metód a ochrán, vïaka ktorým minimalizujeme mo¾nos» zapálenia alebo výbuchu metánu.

Aby sme sa vyhli explózii metánu, minimalizujeme faktory, ktoré ju poháòajú, èo mô¾eme obmedzi» zavedením vhodných zariadení. V budúcnosti bane, to znamená na hranici alebo predka, je tú¾ba vyrába» elektrinu pre kombajny a dopravníky prepravujúce koris». To je len dôsledok iskrenia po¹kodených káblov, èi u¾ vznik elektrického oblúka vstupuje do vznietenia a explózie metánu. Typická ochrana proti výbuchu je preto spojená s kompletnými elektrickými zariadeniami. Vïaka takejto ochrane v súèasných zariadeniach a organizáciách minimalizujeme prenikanie elektrického potenciálu do skupiny metánu tak, aby v prípade zlyhania neskonèila v tragédii. Baníci elektrikári pracujúci na banských pozemkoch sú ¹peciálne vy¹kolení v oblasti ochrany pred výbuchom a nehorµavosti, aby som mohol bezpeène vykonáva» osobné èinnosti pre seba. Ka¾dý elektrikár, raz za pä» rokov, musí poèíta» s jeho príspevkom k takémuto výcviku, èo bude ma» za následok skú¹ku, vïaka ktorej bude jeho my¹lienka osvie¾ená a oboznámená s novými návrhmi a metódami na dosiahnutie odolnosti voèi ohòu a výbuchu.Ochrana proti výbuchu a nehorµavos» sú dôle¾itou zlo¾kou, ktorá sa pou¾íva vo v¹etkých baniach, vïaka èomu sa minimalizuje nebezpeèenstvo výbuchu metánu.