Vedenie zaznamov banderol

Povinnos» vies» evidenciu cez elektronický prístroj v odevnom plá¹ti v obchode s ko¾enou galantériou v priebehu dvetisícsedemnásteho roku budú vykonáva» v¹etci podnikatelia, ktorí uskutoèòujú hospodársku kampaò, a zároveò vydávajú pomoc subjektom bez registrovanej podnikateµskej èinnosti a poµnohospodárom s pau¹álnou sadzbou. ®eleznice vo fi¹kálnych menách sa uplatòujú postupne.

Big Bust

V 50. roku pätnásteho roku zákonodarca zru¹il fotografiu hospodárskych subjektov z povinnosti vies» elektronické záznamy subjektov, medzi ktorými si v¹imol hrubé poru¹enia predpisov. Tieto poru¹enia boli spôsobené najmä podcenením skutoèného obratu prác vykonaných tak, aby zodpovedali obratu dvadsa»tisíc obratov, pri ktorých úspechu nebola povinnos» vies» evidenciu tovarov a slu¾ieb prostredníctvom pokladniènej pokladnice a cez òu plati» príjmy. Odvetvia, ktoré najèastej¹ie uznávajú tento ¹tandard pochybení, boli podµa ministerstva financií metódy automobilov, diagnostické stanice vozidiel, lekári, zubní lekári, kaderníci a jedálne vyrobené vo vzdelávacích in¹titúciách a riadené týmito in¹titúciami. Zákonodarca tie¾ tvrdí, ¾e zaznamenanie obratu od ka¾dého podnikateµského subjektu poskytujúceho slu¾by spotrebiteµom bez registrovanej obchodnej èinnosti a pre poµnohospodárov s pau¹álnou sumou bude vá¾nym krokom na zvý¹enie transparentnosti a prí»a¾livosti na trhu a tie¾ na zabezpeèenie plynulej¹ieho a µah¹ieho presadzovania ich práv pred spotrebiteµským súdom. Spolu so ¹tvrtým odsekom predmetného nariadenia boli zariadenia, ktoré vykonávajú slu¾by súvisiace s výmenou pneumatík, technické otázky a konzultácie a daòoví poradcovia, kaderníci a kozmetológovia, povinní rýchlo in¹talova» pokladnicu spolu s prvým dòom v januári 2000, sedemnástom roku. V ostatných prípadoch majú podnikatelia, na ktorých sa nevz»ahujú osobitné predpisy, èas rovnajúci sa dvom mesiacom od prekroèenia limitu dvadsa»tisíc dobier pre in¹taláciu pokladnice.