Vakuovy baliaci stroj

Vákuový baliaci stroj sa pou¾íva na utesnenie predmetu vo vyhradenom obale, zvyèajne vo fóliovom obale, po odsatí vzduchu z neho.Vákuové balenie výrazne zachováva svie¾os» balených výrobkov tým, ¾e minimalizuje rast baktérií a plesní. Jedlo vlo¾ené do poslednej rady mô¾e by» dokonca niekoµkokrát trvanlivej¹ie ako úspech pou¾ívania nových obalových foriem.

Vivese Senso Duo Oil 2Vivese Senso Duo Oil 2. účinná príprava na vypadávanie vlasov

Existuje niekoµko jednoduchých spôsobov, ako bali» vákuové baliace stroje na trhu, iba ich realizácia je podobná, existujú znaèné rozdiely v balení.Stroj na balenie do komôr - po umiestnení tovaru do posledného obalu vznikne vnútri komory vákuum. Poèas tohto procesu sú vzduchové konce vytiahnuté z obalu. Po skonèení procesu je otvor zváraný. Stroje na balenie do komôr majú veµké rozmery od malých a¾ po dvojkomorové zariadenia a zvy¹ujú úèinnos» balenia. Tento strojový model je urèený predov¹etkým pre µudí z dôvodu nízkych nákladov na údr¾bu a jednoduchosti a vyu¾itia energie. Pou¾íva sa predov¹etkým v sektore potravín a obchodu.Pásový baliaci stroj - na rozdiel od baliacich strojov je balený výrobok mimo zariadenia. Podtlak sa vz»ahuje na pou¾itie ¹peciálnej fólie a umiestnenie otvoru vrecka, tak¾e výrobok je práve uzavretý, do zariadenia. Malé, v kombinácii s komorovým baliacim strojom, veµkosti a veµká mobilita sú veµké hodnoty tohto typu zariadení. Av¹ak potreba zakúpenia ¹peciálneho filmu výrazne zvy¹uje prevádzkové náklady. Pou¾íva sa najmä v potravinárskom sektore, kde sú výrobky zaujímavých tvarov, napríklad zverina.Balenie - vïaka úspechu komorových baliacich strojov nie je výber filmu naozaj silným miestom, keï sa nachádzajú v ro¹tovom obale. Prvý typ stroja pracuje hlavne s chudobnými a µahko dostupnými hladkými filmami. Druhý typ obalu vy¾aduje pou¾itie ryhovaného filmu.