Test zavislosti na internete

Poèítaè sa bránil prakticky neoddeliteµnou súèas»ou µudského ¾ivota. Niet divu, ¾e téma návyku sa zvy¹uje èastej¹ie, najmä mladých µudí, nielen z poèítaèových hier, ale aj z on-line ¾ivota vo v¹eobecnosti.

Ak si rodina nev¹imne prvých príznakov závislosti, mô¾e by» nevyhnutné, aby sa pozornos» ¹pecialistu venovala v bezpeènom èase. Stáva sa tak èasto, keï závislos» nadobudne extrémnu formu - mladá ¾ena prestáva úplne opusti» mier a nechce necha» nikoho dovnútra. V tomto prípade neexistuje ¹oková terapia. V takom prípade sa odborník sna¾í získa» dôveru pacienta tým, ¾e si ho preèíta online. Postupne presviedèa osobu, ktorá je k rie¹eniu z miestnosti. Terapia nie je v takýchto prípadoch jednoduchá, tak¾e je vhodné, aby lieèba poèítaèovej závislosti nebola potrebná.

Zdravé bývanie z internetu - v jasných hodinách sa tie¾ opä» vráti starostlivos». Stojí za to sledova» èas strávený pred poèítaèom, preto¾e tam je zariadenie, ktoré musí úplne absorbova» pozornos» pou¾ívateµa. Je potrebné ma» stále èas so zaujímavými µuïmi - mimo poèítaèovej siete.

Stojí za to da» situáciu zo skutoènosti, ¾e neolizmus nie je ïaleko od týchto psychologických závislostí. Postupné skrátenie èasu pred poèítaèom a jeho efektívnej¹ie vyu¾itie vám umo¾ní znovu získa» starostlivos» o vá¹ ¾ivot.

Stojí tie¾ za to, ¾e takáto závislos» je èasto dôsledkom tém budovania vz»ahov s novými µuïmi. Virtuálny svet, v ktorom je tento typ anonymný, sa potom opakuje veµmi atraktívne. Bez pomoci ¹pecialistu je pravdepodobne »a¾ké zvládnu» emócie a nemali by ste sa hanbi» ¾iada» o ochranu.Zdroj: gabinetyszansa.pl