Synonyma miniaturizacia

Krátko po vydaní prvého poèítaèa zaèali hµada» správnu aplikáciu. V priebehu elektroniky a miniaturizácie zaèali moderné metódy prenika» a pomáha» ostatným sféram ¾ivota. Tvorcovia stroja neobsahovali oèakáva», ¾e ako ¹iroká znaèka budete ma» svoj vynález. A skutoènos», ¾e prakticky v¹etci pou¾ívajú zariadenie vo vreckách, èasto preháòajúc s ponukou svojho prototypu, by nepochybne spôsobili srdcový záchvat v nich.

V súèasnosti je mo¾né si predstavi» akúkoµvek firmu, ktorá by nepou¾ívala informaèné technológie. Poènúc mladými, jednohlasnými spoloènos»ami, dôle¾itými spoloènos»ami existuje v¹ade niekoµko alebo viac pokroèilých systémov. Oblasti podporované informatikou zahàòajú okrem iného komunikáciu, riadenie procesov, návrh a úètovníctvo.

Fakturácia, vyva¾ovanie príjmov a porá¾ok nemusí by» nároèné spoèíta» tyèe a manuálne vyplni» zásobník formulárov. Väè¹ina úètovných krokov sa financuje pomocou vhodného softvéru. V krátkych podnikoch mô¾e staèi» len jednoduchá tabuµková správa a správanie ¹pecializovaného systému je oveµa príjemnej¹ie a efektívnej¹ie. Dobrým príkladom je softvér Symfonia, ktorý disponuje rozsiahlou databázou modulov, ktoré podporujú riadenie spoloènosti v prístupnej ponuke, v poslednej úètovnej závierke.

Dobrým príkladom vyu¾ívania techník sú automatizované automobilové továrne, kde je úloha niekoho v súèasnosti slabá a obmedzená na monitorovacie systémy.

So zvy¹kom nemusíte chodi» do továrne, aby ste videli stupeò automatizácie moderného sveta. Èo kedysi skladá takzvané inteligentné domy, ktoré pomô¾u sami zaisti» správne osvetlenie, teplotu v apartmánoch a dokonca doplni» zásoby jedla v chladnièke.

Takéto výrazné roz¹írenie technológie je pravdepodobne zlé, ale malo by sa sta», ¾e si mô¾ete kedykoµvek vybra» zástrèku.