Spravny preklad je anglietina

Odvetvie prekladov sa v poslednej dobe veµmi rýchlo otvára. Aj ako celok, zatiaµ èo jeho jeden segment, medzi ktorým patrí osobitná pozornos», si zasluhuje právne preklady ako ïalekosiahle ¹pecifické prekladateµské oddelenie.

Odvetvie právnych prekladov prekvitá u¾ niekoµko rokov, aj keï to bolo na najvy¹¹ej úrovni, keï sa dostala tak ¹iroká akcelerácia a takmer zdvojnásobenie výkonu.

Niektorí µudia, ktorí majú profesionálne preklady, sa nazývajú rozvoj ich priemyslu, roz¹irovanie úloh a rozsiahla peòa¾ná injekcia, èo je cieµom ka¾dej profesionálnej kariéry. Èo potom mô¾ete oèakáva» od takýchto právnych prekladov? Zaènú sa objavova» objednávky prekladov na rôzne zmluvy, plnomocenstvo, zakladajúce dokumenty spoloènosti. Toto sú veµmi dôle¾ité materiály z èlánku o ich význame, tak¾e preklad musí by» obzvlá¹» citlivý a pevný a nemô¾ete povoli» ¾iadnu zmenu významu alebo významu danej vety.

Právne texty, ktoré sa otvárajú v skupine nových objednávok, sú predov¹etkým textami veµkej ceny a za»a¾ené obrovskou zodpovednos»ou. Za tento preklad na stránku urèite bude existova» primeraná cena. Nikto, preto¾e taká dôle¾itá úloha nezaène, preto¾e za òu nebude ¾iadne uspokojenie.

Stojí za to ma» záujem o túto ïal¹iu poboèku ako prekladateµa? Samozrejme. Ak sú na¹e jazykové kompetencie také veµké, ¾e sa nebojíme prevzia» zodpovednos» za prelo¾ený obsah, potom, keï je dôle¾ité venova» im pozornos». Mali by by» také platené, plynúce zo serióznych µudí a pravdepodobne aj obmedzené na silnú a dlhú spoluprácu, ktorá nám zaruèí profesionálny a neustály prílev nových objednávok, ale to isté nám zaruèí trvalý zdroj príjmov.