Sprava o praci oligofrenopedagogy

Technológia dôle¾itá v gastronómii, rovnako ako v ka¾dej novej oblasti, sa neustále vyvíja. Nové vynálezy zjednodu¹ujú prácu re¹taurácie a zriedkavo èakajú viac ako pätnás» minút na províziu. Zaoberá sa predov¹etkým cateringovými predajòami obsahujúcimi veµmi zákazníkov a tým aj najvy¹¹í obrat. V sezóne, v ktorej tím zamestnaný v re¹taurácii prestáva rie¹i» niektoré objednávky, musíme buï naja» nových µudí, alebo zvá¾i» technologické zlep¹enie v procese prípravy jedla. Mô¾e ¾i» súèasná reorganizácia samotného procesu alebo kúpi» moderné vybavenie, ako napríklad elektrický vrták, stroj na hranolky alebo automatické dávkovaè na omáèky.

Èasto som jes» v rýchlom jedle. Rád sa pozerám na proces vytvárania riadu pri pohµade na objednávku. Dobrý, dobre riadený tím sa niekedy pozrie. Úloha v gastronómii nie je silnou kvalifikáciou medzi µuïmi, ktorí to mohli vyskú¹a», ale zdá sa mi, ¾e niektorí µudia to celkom dobre nájdu. Existujú re¹taurácie, v ktorých sa usmievajú tváre µudí, ktorí mi dávajú jedlo, nemajú v nich ¾iadnu falo¹nos». Mô¾ete vidie», ¾e títo µudia sa identifikujú svojim vlastným menom a ¾e mô¾em kon¹tatova», ¾e nikto sa neoddaní svojej oddanosti svojej oddanosti. Je ¹koda, ¾e sa o to nestarajú v¹etky re¹taurácie. Bol som napríklad svedkom súèasného obrusovania stola a vzdialeného prijatia príkazov mladým mu¾om so smutnou tvárou. Tento smer - ako miesto zjavného vykoris»ovania zamestnancov - sa odvtedy vyhýbam ¹irokým oblúkom.Ak chcete zlep¹i» výkonnos» na¹ej re¹taurácie, stojí za to beha» s µuïmi. Ak odporúèajú, aby bol elektrický vrták pozitívny - stojí za to vá¾ne zvá¾i» jeho nákup. Prijaté v klube s be¾nými výdavkami, bude pravdepodobne oveµa »a¾¹ie.