Smernice eu o verejnom obstaravani

Smernica EÚ Atex definuje základné po¾iadavky, ktoré sa majú dosiahnu» pri ka¾dom výrobku, aké sú údaje na pou¾itie v oblastiach s rizikom výbuchu. Súvisiace ¹tandardy funkène so zásadou definujú ¹pecifické po¾iadavky. V rámci interných predpisov organizovaných v konkrétnych èlenských ¹tátoch sú regulované po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované smernicou ani vnútornými normami. Vnútorné predpisy sa nemô¾u lí¹i» od ustanovení smernice, ani nemô¾u pristupova» k sprísòovaniu po¾iadaviek stanovených smernicou.

Artrovex

Smernica Atex bola schválená na údr¾bu s cieµom minimalizova» riziká spojené s pou¾itím akéhokoµvek materiálu v oblastiach, kde mô¾e prevý¹i» potenciálne výbu¹nú atmosféru.Výrobca nesie plnú zodpovednos» za urèenie, èi urèitý výrobok podlieha posúdeniu súhlasu s pravidlami atex a prispôsobenie materiálu týmto pravidlám.Schválenie Atex je propagované v úspechu produktov, ktoré sú umiestnené vo výbu¹nej atmosfére. Potenciálne výbu¹ná atmosféra je posledným priestorom, kde sa získavajú, pou¾ívajú alebo skladujú látky, ktoré v kombinácii so vzduchom vytvárajú výbu¹né zmesi. Zvlá¹» spojenie takýchto látok zahàòa: tekutiny, plyny, prach a èokoµvek horµavé. Existujú napríklad benzín, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.Pre explóziu si s úspechom uvedomil, ako veµká dávka energie pochádzajúca z úèinného zdroja vznietenia prichádza do výbu¹nej atmosféry. Po zaèatí po¾iaru pokraèuje v explózii, ktorá predstavuje významné riziko pre µudské zdravie a trvanlivos».