Smernice eu o nakladani s odpadom

Smernica ATEX v poµskom právnom poriadku bola zavedená 28. júla 2003. Zvy¹uje sa na dátové produkty pre prax na plochách, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. Príslu¹né výrobky musia spåòa» prísne po¾iadavky, ktoré súvisia nielen s bezpeènos»ou, ale aj s ochranou zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

V podstate ustanovenia daného normatívneho aktu, úroveò zabezpeèenia a navy¹e súvisiace postupy hodnotenia závisia vo veµkej miere od úrovne ohrozenia ¾ivotného prostredia, v ktorom bude fungova» ¹peciálne zariadenie.Smernica ATEX stanovuje prísne po¾iadavky, ktoré ¹pecifický výrobok musí splni», aby bol u¾itoèný v potenciálne výbu¹nom prostredí. Av¹ak, ktorá zóna je to? V prvom rade ide o »a¾ké uhoµné bane, kde je vysoká pravdepodobnos» výbuchu metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX obsahuje podrobné rozdelenie zariadení do skupín. Existujú dve z nich. V poèiatoènej èasti sú pova¾ované za zariadenia, ktoré sú spojené v podzemí baní aj v priestoroch, ktoré mô¾u existova» s nebezpeèenstvom výbuchu metánu. Druhá skupina sa týka zariadení, ktoré sa pou¾ívajú na nasledujúcich miestach, ale ktoré mô¾u by» vystavené riziku výbu¹nej atmosféry.

Táto smernica stanovuje základné po¾iadavky pre v¹etkých µudí, ktorí prevádzkujú zariadenia v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu metán / uhoµný prach. ©pecifickej¹ie po¾iadavky sú dôle¾ité a mo¾no ich nájs» v harmonizovaných pravidlách.

Malo by sa pamäta» na to, ¾e jedlá podobné nádobám v blízkosti potenciálne výbu¹ného prostredia by mali by» oznaèené znaèkou CE. Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu by sa malo vráti» za znaèku, ktorá by mala by» istá, viditeµná, silná a µahká.

Oznamujúci orgán skúma celý organizmus ochrany alebo jedlo a nakoniec súhlasí so základnými formami a oèakávaniami smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e od 20. apríla 2016 sa súèasná smernica nahradí novým pravidlom ATEX 2014/34 / EÚ.