Schema in talacie centralneho vysavaea

https://mlash.eu/sk/

Výrobcovia centrálnych vysávaèov zabezpeèujú, ¾e in¹talácia centrálneho vysávacieho systému je zlo¾itá, ale nie v ¾iadnom ¹tádiu výstavby, ale napríklad v prípade sekundárneho zabudovania do budov, ktoré u¾ prebiehajú alebo sú rekon¹truované. Centrálne vysávaèe sú dokonale v paláci a miestach, ale èasto v úspechu priemyselných priestorov. Filtraèný systém pou¾ívaný v centrálnych vysávaèoch zlep¹uje kvalitu vzduchu v miestnostiach a vysoká èistiaca schopnos» a zlý spôsob ¾ivota zabezpeèujú spokojnos» s viacúèelovým centrálnym vysávaèom. Vákuový vykurovací systém je vytvorený z iných prvkov:

Centrálne zariadenieCentrálna jednotka, t. J. Vysávaè - zvyèajne je daný v samostatných pracovných miestnostiach, ako sú podkrovie, suterén, kotolòa, gará¾ alebo podkrovie. Zariadenie má filtre, ktoré zastavujú v¹etky väè¹ie neèistoty, a tento parameter nezni¾uje sací výkon vysávaèa, ktorý sa nezmení bez ohµadu na mno¾stvo prachu v agregáte.Výstupná zásuvkaTlmièe vzduchu umo¾òujú evakuáciu bezpra¹ného vzduchu mimo budovy. V¹etky alergény, ako sú prach, prachové roztoèe a èastice o veµkosti 1/10000 mm, sú vyhozené z domu, èo eliminuje nepríjemný zápach vzduchu zo spoloènosti, známy pre svoje vlastné problémy s starými prenosnými vysávaèmi.Nasávacia in¹talácia & nbsp;Sacie linky vo forme PVC rúr sú usporiadané pod sadrou, v ¹trbinách stien, v krajinách kon¹truovaných objektov, t.j. sadrovej hmoty. Pomáhajú spoji» sacie zásuvky s centrálnou osobou. V budovách, ktoré sú u¾ k dispozícii, mô¾ete pou¾i» podkrovie, preru¹enia stien a in¹talaèné kanály do posledného poschodia.Sacie zásuvky & nbsp;Sú umiestnené v bloku tak, aby umo¾nili dosiahnu» sacia hadica (7-12 metrov dlhá aj do najzápadnej¹ích rohov miestností. Najvhodnej¹ie vysávaèe sú zaruèené sacími zásuvkami umiestnenými na centrálnych miestach, napr. V chodbe alebo na chodbe. Poèet odsávacích zásuviek odporúèaných distribútormi centrálnych vysávaèov je 1-3 zásuvky na plochu pribli¾ne 80 metrov ¹tvorcových.