Ruenym mikroskopom

Mikroskop je celkom vybavený v architektúre a slu¾bách. V kovovom alebo plastovom puzdre, ktorý pou¾íva základòu a stôl, boli vlo¾ené na príslu¹né vzdialenosti: ¹o¹ovku, okulár, zrkadlo a clonu.

Okular je súbor vhodne vybraných ¹o¹oviek dr¾aných v kovovej trubici, na ktorú sa pozerá. Objektív potom tie¾ výber dobre vybraných ¹o¹oviek, ktoré sa nachádzajú v kovovej rúrke, len nieèo men¹ie, ktoré "vyzerajú" na mikroskopickej príprave. Mikroskopická príprava je kus biologického materiálu vlo¾ený do kvapky vody na obdå¾nikovej takzvanej pôvodné ¹mýkaèky a pokryté tenkým okvetným plátnom. Pripravený preparát mikroskopu sa umiestni na stôl vo svetle objektívu mikroskopu. Prostredníctvom poklopu vo vnútornej èasti stola svetlo dopadá na spodok prípravku, ktorý je ovládaný pohyblivým zrkadlom umiestneným pod stôl. Správne usporiadané zrkadlo nasmeruje zozbierané teplé alebo umelé ¾iarenie - ak mikroskop má elektrické osvetlenie - na mikroskop. Medzi zrkadlom a mikroskopickým posúvaèom je veµmi dôle¾ité regulova» mno¾stvo svetla dopadajúceho na stred a pozorovateµ presvedèivý pre oko. Zvý¹ením a zní¾ením stredového stola sa urèuje zraková ostros» prípravku. V optickom mikroskopu sa celkové zväè¹enie pozorovaného objektu vynásobí zväè¹ením okulára a zväè¹ením ¹o¹ovky. Úplne nová forma, a teda nebezpeènej¹ia in¹talácia a prevádzka, sa vyznaèuje elektrónovým mikroskopom. Princíp praxe tu je podobný, ale prácou svetla v tomto mikroskopu je správne kalibrovaný elektrónový lúè. Príprava prípravku funguje aj komplikovanej¹ím spôsobom. Po prvé, biologický materiál je uzavretý v podobnej ¾ivici. Po koncentrácii ¾ivice je tento súbor obmedzený ¹peciálnym mikrotónovým nô¾kom na mno¾stvo veµmi tenkých èastí, ktoré sú ulo¾ené v zornom poli mikroskopickej ¹o¹ovky. Elektronový mikroskop umo¾òuje dosiahnu» veµmi nebezpeèné zväè¹enia dôle¾ité v optických mikroskopoch.