Riadenie uudskych zdrojov

Softvér spoloènosti Enova mal maµova» skupina odborníkov. Najlep¹ie dizajnéri, programátori a testeri neúnavne pracovali u¾ veµa rokov, aby dokázali prinies» dokonalos». Ich dokonalos» je mimoriadne dlhá doba úzkeho súhlasu s mu¾mi, ktorí mô¾u èaka» 24 hodín sedem dní v tý¾dni. Ka¾dý klient má svoje vlastné. Úzka a úzka spolupráca umo¾nila vývoj softvéru tak, aby sa stal èistej¹ím a praktickej¹ím, tak¾e by nebol bezpeèný pre IT.

Program Enova Kadry a program Wages je softvér, ktorý efektívne podporuje správu zdrojov, ktoré sú prospe¹né pre ka¾dú spoloènos». Spolupracuje s kanceláriami zamestnávajúcimi niekoµko a¾ niekoµko tisíc zamestnancov. Tento program mapuje zlo¾itú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s pozoruhodnou µahkos»ou a efektivitu. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµskej legislatívy. Z hµadiska záznamov o osobných údajoch, výpoètu ZUS, daní, miezd alebo nemocenských dávok. Softvér je definovaný pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Ich ¾ivoty sú okrem iného zamestnanci doske, èo predstavuje kancelárie, firmy, ktoré ponúkajú slu¾by v oblasti zúètovania práce alebo osobných záznamov a samotní zamestnanci a oddelenia µudských zdrojov tudzie¿ na mzdy.

Tibettea ActiveTibettea Active Jedinečná liečivá sila tibetského čajového receptúry na choroby chrbtice a kĺbov

Stojí za dôveru spoloènos» s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte softvér Enova HR a Payroll pre rast a atraktívnej¹ie pou¾ívanie ná¹ho mena. Program poskytuje výhody v oblasti zlep¹ovania riadiacich procesov oddelenia µudských zdrojov, efektívnosti systému, zní¾enia rizika chýb, automatizácie procesov, rýchleho a intuitívneho uvedenia do vedomostí o zamestnancoch. Softvér ¹etrí èas v HR oddelení a táto poboèka pracuje v potu svojej neustálej práce. Program zaruèuje úplné dodr¾iavanie v¹etkých súm a zákonných po¾iadaviek, ktoré vstupujú do v¹etkých oblastí ná¹ho sveta.

Vyberte softvér Enova HR a mzdy a zistite, ¾e o. Zamestnanci IT sú k dispozícii dvadsa»¹tyri hodín denne, sedem dní v tý¾dni k dispozícii. Pomô¾u vám nain¹talova», nakonfigurova» a spusti» softvér, pripravi» poèítaèový systém va¹ej spoloènosti na výrobu so softvérovým médiom.