Riadenie podnikania pomocou systemu erp

Podnikové riadenie vy¾aduje veµa uèenia a skúseností. Bez ohµadu na odvetvie, v ktorom pôsobíme, musíme ma» pod kontrolou mnoho nových procesov. Nie je to len dobrá marketingová metóda a získavanie nových zákazníkov, ale aj riadenie produkcie, miezd a riadenia zásob. Tieto typy procesov boli zriedkavé automatizované.

Aj keï bol podnikateµ vhodnými programami, tak sa zaoberal aj niekoµkými rôznymi známymi základòami a v skutoènosti nemal správne údaje o modeli umiestnenia jednotlivých tovarov v kompozícii. V dne¹nej dobe problém vyzerá trochu inak vïaka modernému softvéru, a to nielen preto, ¾e zahrneme v¹etky definované vplyvom ruky, ale tie¾ mô¾eme spravova» celú spoloènos» bez toho, aby sme skutoène opustili poèítaèovú stanicu.

Keï sa uká¾e, systémy erp v Poµsku sú stále veµmi jednoduché. Je dôle¾ité, ¾e z nich èerpajú nielen veµké podniky, ale aj men¹ie alebo dokonca jediné vlastníctvo. Preèo stojí za to da» na takýto softvér? Tieto plány majú niekoµko nevýhod. Aj keï vezmeme do úvahy veµké výdavky spojené s nákupom a realizáciou týchto programov, budeme tie¾ rýchlo zaznamena» zisky spojené s automatizáciou mnohých procesov. Zamestnanci, ktorých sme uviedli, zvá¾ia kontakt nie len s databázou, ale aj s osobami, ktoré sa podieµajú na procesoch súvisiacich s predajom tovaru zákazníkovi. V plánoch erp sa pou¾íva rýchly informaèný tok, databáza musí by» ¹iroko aktualizovaná. Zamestnanci priebe¾ne sledujú inventár a automatické systémy nás informujú napríklad o nedostatku dobrého tovaru v sklade. V prípade veµkých spoloèností, ktoré vyrábajú produkty alebo predávajú akékoµvek polo¾ky, tento druh softvéru mô¾e tie¾ uµahèi» objavovanie komponentov vo vysokorýchlostných skladoch. Staèí, ¾e výrobok bol oznaèený èiarovým kódom a tento kód je v poriadku.

Nové ERP systémy uµahèova» a udr¾iava» pozitívny kontakt so zákazníkmi. Ich je známe, ¾e sa objaví vo svojej databáze schopností, a teda akékoµvek iné poradie be¾í µahko a ïalej. Efekt strane ani spomenú» v¹etku kore¹pondenciu s dodávateµom a jeho histórii objednávok. A v prípade, ¾e klient dal jeho vedomia preèo, mô¾e sa pravidelne odovzdáva» vedomosti o nových výrobkoch, reklama a zµavami.