Registracia faktury dph rr

Softvér enova Trade Book umo¾òuje komplexné fyzické a úètovné slu¾by podniku smerom k zaznamenávaniu dokumentov, uverejòovaniu týchto listov a poskytovaniu informácií, ako aj aktuálnym a pravidelným správam.

Základnou prácou modulu enova je obchodný pokladník: úètovný zápisník, daòový register nákupu a predaja, evidencia dokladov - KP, KW, Lp, ZSO.Program je celý rad dokumentov, ktoré súvisia s vysporiadaním s mu¾mi: poznámky o úrokoch za preru¹enie platby, pripomenutie platby, potvrdenie zostatku, prevody, dokonca aj elektronické. Softvér enova bol organizovaný ¹pecialistami.

informácieNa základe dokumentov a vyhlá¹ok pou¾itých pre program sa automaticky otvárajú a umiestòujú vyhlásenia o rozpoètoch a vyhlásenie o DPH-7. Systém definovaných filtrov mu umo¾òuje ma» obrovskú cestu pri vytváraní súhrnov a získavaní spätnej väzby pre príjemcu v ka¾dej etape úètovného roka. Úètovníctvo v poriadku, Enova objaví novú generáciu softvéru pre kompletné úètovníctvo v prostredí Windows. Vïaka aplikovaným rie¹eniam je program veµmi flexibilný - teda mo¾nos» nezávislého spracovania a prispôsobenia lokálnym potrebám parametrov programu.

funkcieOkrem funkcií, ktoré sú zalo¾ené na v¹eobecných zásad úètovníctva, program je ¹iroká ¹kála funkcií, ktoré sú spojené s automatizáciou záznamu v¹etky dokumenty, priradenie dokumentov, ktoré sa opakujú alebo obchodných operácií. Program bol vyvinutý s vecí o spoloènosti zaoberajúce sa úètovanie na základe úètovnej osnovy. Konfigurácia systému zabezpeèuje, ¾e je beh na návrhy druhého operátora. To bolo vytvorené s vedomím úètovných, aký chcú pou¾íva» ergonomické nástroje, ktoré im pomô¾u nosia ka¾dodennú prácu, zatvorenie mesiac alebo rok.

Evidencia dokumentov©týl je registrácia v¹etkých typov dokumentov, ktoré sú predmetom úètovania na úèty. Register dokladov akceptuje faktúry DPH aj originálne dokumenty, ako sú: náklady, mzdy, odpisy, externé osvojenie, atï. Po zavedení dokumentov mô¾u by» tieto slu¾by ïalej predané slu¾be samy.