Prekladateu opole

Èasto sa stáva, ¾e sa stretávame v obchodnom zmysle, alebo viac so ¾enami, ktoré nepoznajú miestny jazyk. Èo je hor¹ie, nepoznáme ich jazyk a nie sme jedno spoloèné, s pomocou ktorého boli schopní komunikova». A potom je jediným rozumným rie¹ením naja» tlmoèníka.

Budú v¹etky zbrane fungova»?Samozrejme, ¾e nie. Ak nám niekto prezradí, ¾e niekto je v èase, keï sa s nami stretne, uspokojí na¹e vlastné potreby, potom sa mýlime. V praxi sa prekladatelia lí¹ia v slovných a písomných. Toto rozdelenie sa nevz»ahuje na skutoènos», ¾e sa nezaoberajú daným typom prekladu. Dôle¾itá je aj vlastnos» dobrých predispozícií. Ak chcete by» tlmoèník, musíte sa vzda» mnohých funkcií, ktoré prekladateµ nemusí vedie». Tak¾e sú: sila pre stres, dokonalá dikcia, dobrá krátkodobá pamä». Bez týchto výhod nie je mo¾né vykona» ¾iadnu ¹peciálnu interpretáciu. Prekladateµ musí by» schopný to urobi».

Prelo¾i» na cestáchAk vieme, ¾e potrebujeme tlmoèníka, ktorý sa s nami µahko a úèinne pohybuje a buduje preklady v iných podmienkach, nielen v konferenèných miestnostiach, ale ako dôkaz v re¹taurácii poèas obeda alebo obchodnej veèere musíme stava» na konsekutívnom tlmoèení , Rôzne druhy tlmoèenia vy¾adujú ¹pecializované vybavenie, tak¾e je to vonku. Konsekutívne interpretácie zatiaµ nepotrebujú veµa okrem zruèností a prítomnosti prekladateµa. Taký prekladateµ je odhodlaný vykonáva» svoju podnikateµskú èinnos» v¹ade a v aute, t. J. Vo vlaku poèas slu¾obnej cesty. To je potom veµmi mobilný, èo z neho robí istú reakciu na otázky u¾ívateµov, ktorí sú stále vo vz»ahu, stále nieèo robia.

Prekladateµ, ktorý sprevádza ná¹ho klienta, si samozrejme pamätá aj na jeho ¹týlový vzhµad. Je to v¹ak výkladná skriòa jej príjemcu a nemô¾e negatívne ovplyvni» jeho imid¾. Nie len dokonale vysvetµuje, ale aj dobre sa prezentuje.