Prach z spauovania paliva

Výrobné technologické procesy sprevádzajú emisie zneèistenia prachu, najmä pri »a¾be surovín, drvenie, brúsenie, mie¹anie a triedenie. Okrem hluku je priemyselný prach najpravdepodobnej¹ou pravdepodobnos»ou pre zdravie µudí, ktorí pôsobia na takom mieste.

Z dôvodu zisku na obdobie zdravotného stavu sa poèítajú:- drá¾divý prach,- toxický prach,- alergénny prach,- karcinogénne prachy,- vláknitý prach.Základným významom v pozadí, ktorý vy¾aruje zneèistenie prachom, je aktívna prevencia prostredníctvom súkromnej a sociálnej ochrany proti prachu.Individuálna ochrana zahàòa:- respirátor na jedno pou¾itie,- polomasky s vymeniteµnými filtrami a pohlcovaèmi,- masky s vymeniteµnými filtrami a pohlcovaèmi,- prilby a ochranné kryty.Kolektívna ochrana proti prachu zahàòa: prevzdu¹òovacie a ventilaèné systémy, systémy odsávania prachu v stanici, nezávislé dúchadlá a ventilátory.Zariadenia na odsávanie prachu sa poèítajú na: suché a mokré zberaèe prachu.Najbe¾nej¹ie pou¾ívané zberaèe prachu sú: usadzovacie komory, zberaèe prachu s filtraènou triedou, cyklóny a multicyklóny, elektrostatické odluèovaèe, mokré zberaèe prachu.Usadzovacie komory sú rovnaké s najprirodzenej¹ími zberaèmi prachu s nízkymi nákladmi na in¹taláciu. Ochorením tohto prístupu je nízka úèinnos» odpra¹ovania, a preto sa zvyèajne pou¾ívajú v spojení s následnými zberaèmi prachu. Zberaèe filtrov sú veµmi vá¾ne. V keramickom a hutníckom sektore ide o najbohat¹ie spôsoby zne¹kodòovania. Mokré zachytávaèe prachu nakoniec pou¾ívajú vodu na neutralizáciu vytvoreného prachu. Vedµaj¹ím úèinkom je odpadová voda, ktorá sa vyskytuje v dôsledku prenosu kontaminantov do tekutiny. ©peciálne, individuálne rie¹enia musia by» pou¾ité v potenciálne výbu¹ných oblastiach, pre ktoré musia by» zariadenia na odstraòovanie odpadu certifikované spoloènos»ou ATEX.Výber zariadenia na odstraòovanie prachu závisí od odvetvia a konkrétnej hrozby.