Pozemnej obrazovke

Mnoho ¾ien je prekvapených, èi sa kúpa krájaèa vyplatí. V¹etko závisí od toho, èi sa skutoène pou¾ije. Ak sa krájaè pokladá za ¾ivo len s novým zariadením, ktoré zdobí kuchynský pult, nákup by mal by» zastavený. V prípade, keï oceníme pohodlie a veµa èasu strávime v kuchyni, pripravujeme jedlá a dezerty, je µahké nájs» skutoènú cestu!

Krájaè je obrovská alternatíva be¾ného no¾a. Vïaka tomu budeme chlieb v podobnej hrúbke reza» len za niekoµko minút. To isté platí pre studené mäso a syry - rýchle a spoµahlivé a predov¹etkým estetické. Samozrejme, to zvyèajne nie je prípad, ak sa do boja zapojí iba rezná doska a nô¾.

Najdôle¾itej¹ie bodyNajdôle¾itej¹ími prvkami krájaèa sú rotujúce no¾e s mo¾nos»ou nastavenia hrúbky rezu, podávaèa a telesa. No¾e mô¾u by» µahké alebo zúbkované. Prvé dokonale prispievajú k rezaniu syra a mrazeného mäsa a zúbkované sú univerzálne. V ideálnom prípade, keï sú èepele vyrobené z kalenej ocele, preto¾e sú odolnej¹ie. Ak hµadáte telo na krájanie, mô¾eme vyzdvihnú» tie, ktoré sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo titánu alebo plastu - plast je dos» pre domáce pou¾itie. Toto je jediná pre podávaè. Ak máme pocit pou¾íva» prístroj èasto, vyberme si oceµový a plastový tanier bude pracova» pre ¾eny, ktoré zni¾ujú vý¾ivu menej èasto. Stále potrebujete venova» pozornos», to znamená, ¾e krájaèovi je daný posúvaè - bez neho sme vystavení nielen pre okamih presného rezania, ale predov¹etkým pre stratu prstov.

https://ecuproduct.com/sk/fresh-fingers-ucinna-priprava-proti-mykozam-pri-starostlivosti-o-pokozku-chodidiel-a-nechtov/

Okrem základného vybavenia výrobcovia èasto pridávajú do svojho výberu ïal¹ie zaujímavé miniaplikácie. Jedným z nich je nakrájame na plátky na podnos - to krájanie sa stane hygienickej¹ie, a podµa toho, ako máme menej èistenia. Ïal¹ou zaujímavou chu»ou je orezávaè no¾ov alebo káblová schránka.

Je krájaè dôle¾itý?Zvyèajne ide o 150-400 zlotých na tieto úèely. Na námestí sú tie¾ zabudované krájaèe a ich hodnota sa pohybuje medzi 500 PLN a 1500 PLN. Pokrokové vybavenie, ktoré sa venuje hlavne obchodom a gastronomickým priestorom, je rýchlo rastúcim nákladom v rozpätí 2000-5000 PLN. Ale ich nákup je µahko zaplati», keï sme ju premenili na ulo¾enú hodinu práce.