Povinnosti predajcu odevov

Vz»ah medzi dvomi µuïmi je kompromisnou hrou, ktorá spôsobuje výmenu oboch èastí. Je dôle¾ité hovori» medzi sebou, ale nie ís» na viacdenné ticho, ktoré nemá niè dobré zdieµa» a dokonca vzbudzuje vzájomné podozrenia. Problém je ten problém a je to ná¹ ka¾dodenný ¾ivot. Dokonca sa hádame o trivialitách a potrebujeme nejaký liek. Terapia pre páry je správny spôsob, ako urèi» príèinu pohybu.Na ka¾dom stretnutí s terapeutom sa diskutuje o situáciách vybraných z jeho biografie, ktoré vyvolávajú zlé spomienky, µútos» voèi partnerovi, hnev, sklamanie. Håbková analýza emócií partnerov a vzájomného správania im pomô¾e v¹imnú» si príèinu ich reakcií, ktoré zvyèajne vedú k emocionálnemu oddeleniu dvoch µudí od seba navzájom.

Pri uzatváraní zmluvy s inou osobou musíme èeli» tomu, ¾e si stále pamätá na známe spôsoby a správanie. Niekedy to prichádza tak, ¾e spolu¾itie vidíme kolíziu dvoch veµmi originálnych svetov, kde, ako sme boli vychovaní a èo sme vyniesli zo súdu, to nezodpovedá druhej polovici. Preto je u¾itoèné dohodnú» sa na tom, ako premý¹µame o spoloènom ¾ivote vrátane rozdelenia zodpovedností. Je tu veµa informácií o tom, èo neakceptujeme prija» napriek na¹im úprimným zámerom. Terapeuti nám urèite èasto oznámia, ¾e pou¾itie jedného slova v be¾ných rozhovoroch nie je presné.

Vety, ktoré majú vyprovokova» partnera, urá¾a» jeho rodinu, porovnania a rozhodnutia, ktoré ho uèia negatívne, a nie jeho správanie. Láska nejde zo dòa na deò, ale èasto si neuvedomujeme, ¾e problém zostáva, ale len v chybnej komunikácii, ktorá je príli¹ málo alebo nie je dos». Vz»ah je tvrdá práca, najmä keï jeden z man¾elov nevidí problém, ktorý je zo série podmienkou frustrácie a neplnenia milovanej osoby. Spoloèná terapia je úspe¹ná my¹lienka, ak plánujeme da» príle¾itos» na ïal¹ie prekvitanie lásky.