Povinnos ma registraeny pokladnica v roku 2015

Predpisy týkajúce sa finanèných pokladníc sa menia z roka na rok, preto¾e ich zlep¹uje minister financií. Veµa registrovaných obchodných èinností musí ma» registraèné pokladnice, preto¾e je potrebné dokumentova» predaj produktov spoloènosti. V tomto roku budú µudia, ktorí budú nútení vlastni» tento nábytok, dosta» veµmi veµa. Oslobodenie od pokladnice prevádzkujú fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos» a ich výsledky nepresahujú 20 000 PLN. Preto existuje problém pre mnohé spoloènosti, preto¾e nákup registraènej pokladne je znaèné náklady.

Mnoho mladých podnikateµov je tu aj koncept pokladnice. Ak plánujete na¹u znaèku, ktorú ste práve potrebné sa stara», ¾e suma na obrázok sa vypoèíta ako pomerná èas» odo dòa jeho zalo¾enia. To znamená, ¾e ak ste vytvorili spoloènos» v roku, podµa vzoru na dovolenke v tomto okamihu, bude polovièná èíslo, ktoré vás zbaví svoje peniaze. Existujú odvetvia, v ktorých firmy zaberajú vyskytujúce ulo¾ené absolútnom poradí pou¾itie registraèných pokladníc, bez zmyslu pre vý¹ku príjmov. Teraz sú plné spoloèností, ktoré ponúkajú poèítaèové spotrebièov nízke (chladnièky, elektrické sporáky, práèky, umývaèky, po ktorom najmlad¹í telefóny, MP3 prehrávaèe, notebooky, tablety, stolné poèítaèe, alebo CD, DVD. Súbor týchto èlánkov zahàòa v¹etky diely automobilov, ktoré ¾ijú. Nemô¾ete tie¾ zabudnú» na alkohol a tabakové materiály, èo je dr¾ba pokladne, bez dôvodu pre vý¹ku príjmu. Svojou vlastnou èinnos»ou si musíte pamäta» na kontrolu zoznamu, na ktorý sa vz»ahuje zákaz, alebo sumy, z ktorých sa toto ustanovenie vz»ahuje. Ustanovenie pravidiel tak, pokiaµ ide o zmenu, a napriek tomu nedo¹lo k ulo¾eniu finanèných sankcií sa s nedostatkom prírodného v súèasnej situácii. Osobne vám odporúèam skontrolova» predpisy na poslednú potrebu pred novým rokom. U¹etrí veµa daòových poplatníkov z náhlych nákladov. Vïaka aktuálnemu stavu budeme môc» sledova» na¹e vlastné meno, ako aj jeho výdavky a výnosy. V tomto roku ako dôkaz nadobudli platnos» nariadenia, ktoré roz¹írili skupinu priemyselných odvetví, ktoré zaznamenávajú svoj príjem prostredníctvom fi¹kálnych zariadení. Pravdepodobne k jeho prekvapenie, po tom v¹etkom, budú potom v¹etky slu¾by na na¹ich vozidiel, to znamená, ¾e pneumatiky, opravy a technickú údr¾bu, ako aj právnu pomoc, nápoje, kozmetické. & Nbsp; v èase, tento zoznam mô¾e pochopi» v¹etky vetvy.