Povinna pokladoa od marca 2015

Povinnos» ma» registraènú pokladnicu bola zavedená pre v¹etky ¾eny, ktoré predávajú za situáciu fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos». Pokladnièné doklady sa pou¾ívajú okrem iného záznamy a správny výpoèet dane. Aké po¾iadavky má pokladnièná pokladòa splni», aby mohla by» pou¾itá v obchode aj na pomoc?

https://rgold-m.eu/sk/Royal Gold Mask - Pozrite sa, aké µahké je znovu získa» mladistvý vzhµad pleti na tvári!

Dobrý pokladòa bola stanovená v nariadení ministra hospodárstva z 27. augusta 2013 je vybraný Tento zákon v Service Set zo 16. septembra 2013, pod polo¾kou. 1076 a platné zákony a technické po¾iadavky, ktoré si ¾elajú reagova» pokladnice. Za zmienku stojí aj hlavné rysy - cash by mal by» vybavený hodinami, ktorý zobrazuje dátum a deò výplaty za výrobok alebo slu¾bu, musí ma» na pamäti, s nedotknutou jedineèné èíslo, e¹te musí trvale zaznamenáva» poèet a plnú hodnotu zru¹ených certifikátov.Rovnako ako aj úspech iných zariadení sa tu musí vykonáva» aj pravidelná technická kontrola. Ak fond funguje bez akýchkoµvek problémov, prvý z nich klesá presne o dva roky po dátume fi¹kalizácie pokladnice. Po preskúmaní sa budúce dva roky posudzujú pri ïal¹om hodnotení. Vïaka tomu bude hotovos» a pokladnica správne a bez akýchkoµvek bodov.Pä»desiat národných spoloèností preberá predaj registraèných pokladníc. Registraèné registraèné pokladne sú autorizovaní distribútori v¹etkých významných výrobcov. Mali by tie¾ poskytova» údr¾bárske slu¾by v tesnej blízkosti. Zákazník, ktorý si kúpil pokladnicu, nemusí by» schopný niè urobi». Ka¾dý predávajúci by mal poèas tohto obdobia dobre fungova», èo bude fi¹kálna pokladòa ako chu» podnikania. Samozrejme, v¹etci si uvedomujú, ¾e nový lístok je venovaný taxi, iný v advokátskej alebo lekárskej kancelárii a inej v obchode. Náklady na pokladniènú stanicu sú okrem iného rozdelené s jeho vlastnos»ami a poètom ïal¹ích funkcií. Takými prídavnými funkciami a príslu¹enstvom je napríklad nabíjaèka do auta pre menu, ktorá bude slú¾i» ka¾dej ¾ene, ktorá poskytuje dopravné slu¾by. Obchody sa odporúèajú v obchodoch vybavených èítaèkou èiarových kódov a v súlade s obchodnými váhami. Výrobcovia pokladní dodatoène nachádzajú svoju kolekciu dôle¾itú vo výstavbe.