Pokladoa k t

Fi¹kálnu registraènú pokladnicu musí pou¾íva» ka¾dý podnikateµ, ktorý chce predáva» tovary alebo slu¾by fyzickým osobám, ktoré neuskutoèòujú obchodnú kampaò. Nes»a¾uje sa na to, èi je predávajúci platiteµom DPH alebo èi je z takýchto sídiel vyòatý. Aké sú povinnosti fi¹kálnej pokladnice?

Registraèná pokladòa by mala v prvom rade preveri», èi je povinné zaregistrova» sa v pokladni, na ktorú sa vz»ahuje. V úspechu malých predajov, vykonávaných zriedka, niekedy je najideálnej¹ou cestou pravdepodobne uchovávanie záznamov v ¹tatistikách predaja, ktoré nie sú zdokumentované. Výnimky z potrieb pokladnice sú uvedené v nariadení ministra financií zo dòa 4.11.2014 v histórii fotografií za úèelom vedenia evidencie pomocou registraèných pokladníc.Zamyslime sa nad tým, ¾e pri kúpe prvej pokladnice máme nárok na vrátenie a¾ 90% svojho poètu, ale nie viac ako sedemsto zlotých. Významné pohodlie, a to aj pre èloveka, keï a pri ponuke, bude riadne nakonfigurovaný pokladnice, tak¾e jeden, ktorý je veµký katalóg tovaru alebo slu¾ieb predaných. Veµkou výhodou tohto prípadu pre klienta je skutoènos», ¾e dostane potvrdenie, ktoré poskytne ako mo¾ný základ pre návrat.

Základom pre prechádzky po sume bude fi¹kalizácia pokladnice. V èo verí? Preto existuje jednorazový a urèitý postup, ktorý pozostáva z trvalého pridelenia daòového identifikaèného èísla daòovníkom daòovému modulu. Samozrejme, ¾e mô¾eme získa» registraènú pokladòu a nevykonáva» fiscalizáciu, iba taká finanèná pokladnica sa bude môc» èíta» len v nefi¹kálnom re¾ime. Je nesmierne dôle¾ité, aby fi¹káciu pokladníka vykonával skúsený technik, v prípade chyby si kúpi novú pokladnicu.

Pre dôle¾ité úèely s pokladnicou vytlaète potvrdenku a distribuujte ju u¾ívateµovi v¾dy, ako si pripravuje nákup a raz denne vytlaète dennú správu. Raz mesaène (prvý deò ka¾dého mesiaca sa má vytlaèi» mesaèná správa. Musíte sa tie¾ postara» o povinné preskúmanie. Má sa dokonèi» po 24 mesiacoch pou¾ívania pokladnice. Máme aj podobné ukladanie potvrdení a správ: zákonodarca zavádza podnikateµom povinnos» uchováva» kópie rolí a denných správ po dobu piatich rokov, príjmy po dobu dvoch rokov (od konca daòového roka. Dôle¾itou situáciou je okrem toho, ¾e po piatich rokoch by mal podnikateµ povinne nahradi» modul pokladnice.