Pokladoa 5 rokov

Nariadením ministra financií, ktoré nadobudne úèinnos» 1. marca 2015, sa zavádza právna pomoc pre prácu klientov s povinnos»ou pou¾íva» registraèné pokladnice. Tieto zmeny budú zahàòa» právnikov a daòových poradcov. Notári v¹ak nebudú ma» záujem. Registraèné pokladnice majú vo v¹eobecnosti chráni» zákazníkov, ktorí zvyèajne nedostávajú potvrdenie o pou¾ívaní slu¾ieb. Mobilné fi¹kálne kancelárie sú ¹peciálne urèené pre právnikov a daòových poradcov.

Regulácia povinnej daòovej registrácie zriadená Ministerstvom financií bude zahàòa» právne a zdravotnícke povolania v súèasných dentálnych, kozmetických, gastronomických a mechanických profesiách. Suma zarobených príjmov za rok sa u¾ nebude poèíta». Ich kvalita sa prirovná k novým profesiám, ktoré táto povinnos» zahrnula do údr¾by oveµa skôr. A¾ do dne¹ného dòa boli právnici oslobodení od pou¾ívania registraèných pokladníc, preto¾e ich roèný príjem nepresiahol dvadsa» tisíc zlotých.Zmeny zavedené do bytu sú signálom, ¾e µudia, ktorí ponúkajú slu¾by jednotlivcom, ktorí nevykonávajú ekonomickú èinnos», ich budú musie» registrova» vo fi¹kálnych sumách bez toho, aby mali zmysel pre spôsob platby.Zjednodu¹enie preto zákonodarca robí pre tých, ktorí práve pracujú na trhu právnikov. Ak zaènete ponúka» právne slu¾by a¾ v roku 2015, právnici budú oslobodení od nátlaku na majetku z registraèných pokladníc dva mesiace od mája, v ktorom zaènú prijíma» na¹e slu¾by.Ministerstvo zabezpeèuje, ¾e daòoví poplatníci, ktorí sa zaregistrujú na pokladniach na¹ich slu¾ieb, vrátia významnej¹iu èas» svojich nákladov. Potom má pozitívny výsledok aj pre obchodnú dôveru, ktorú ponúkajú právnici, ako aj bezpeènos» spotrebiteµov. Pri práci to znamená, ¾e od 1. marca 2015 mô¾u v¹etci u¾ívatelia advokátskej kancelárie po¾iada» o potvrdenie, o èom svedèí aj právna pomoc.Pokiaµ ide o notárov, potom sa nebudú musie» zaregistrova» vo vrecku slu¾ieb, ale len v rámci èinností zahrnutých v zápise do úlo¾iska A, okrem P, ak sa neprekroèí 20-tisíc limit prítoku, alebo ak sa platba zapí¹e do nepeòa¾nej ¹truktúry.