Pokladoa 20 000

Asami hairAsami - Zabudnite na ple¹atos» a zbavte sa problémov na hlave!

Pre ka¾dého podnikateµa skôr alebo neskôr príde èas, v ktorom bude aktuálne vy¾adova» skladovanie a¾ po známú fi¹kálnu menu. V súèasnosti je v¹ak skutoènos», ¾e je okam¾ite náchylná k cieµu?No, nie, musíte najprv nain¹talova». In¹talácia finanènej in¹titúcie nie je taká »a¾ká, myslím si, ¾e po preèítaní tohto kontextu sa v¹etko bude môc» vyrovna» sami.

Èo by mal zaèa»?Prvým krokom je kúpa hotovostnej pokladnice. Bolo by ideálne, keby sme to dosiahli asi o 3-5 tý¾dòov skôr, èo nám umo¾ní oboznámi» sa s posledným vybavením a jeho ¹ancu, samozrejme. Èas strávený ¹kolením s hotovos»ou v nefajèiarskom re¾ime nám pomô¾e oveµa neskôr, a u¹etrí veµa nervov, nehovoriac o nervy na¹ich u¾ívateµov.Ak u¾ viete poµskú menu, mali by ste to oznámi» príslu¹nému daòovému úradu jeden deò pred plánovanou fiskalizáciou pokladnice.Oznámenie je platné tak písa» rukou.Po vytvorení takéhoto vyhlásenia by mal by» spustený fi¹kálny modul. Pravdepodobne to mô¾ete urobi» skôr, ale s touto prácou nikdy nemô¾eme by» neskoro.Táto pomoc je napísaná autorizovanou pokladòou. Poèas vykonávania slu¾by servisný technik takisto vyplní servisnú kni¾ku, navy¹e pokladnica je zapeèatená oloveným uzáverom so servisným technikom.Po zaèatí fiskálneho modulu, najneskôr v 7-dòovej dohode, musíte vyplni» a predlo¾i» ïal¹í dokument svojmu daòovému úradu. Potom je tu dokument "Notifikácia daòového poplatníka o prostredí pre in¹taláciu v hotovosti". Takýto doklad je poskytovaný servisným technikom vo fi¹kálnom centre bezplatne. Na papieri zadávame v¹etky informácie o na¹ej spoloènosti, vrátane pokladnice - sériové èíslo, jedineèné, uvádzame miesto in¹talácie a dátum fi¹kalizácie a úèel.Stojí za to, ¾e zodpovednos» za predlo¾enie takéhoto dokumentu nesie daòovník. Tie¾ odporúèame uchováva» kópiu získaného dokumentu.Po "vyúètovaní" pokladnice vydá daòový úrad tretie èíslo - registraèné èíslo. Èíslo, ktoré sa vz»ahovalo na vý¹ku ¹koly, bolo napríklad vodotesné oznaèenie. Okrem toho je do príslu¹ného poµa zapísaná do servisnej kni¾ky. Takéto èíslo sa zvyèajne získava v èase podania daòových dokladov v daòovom doklade, niekedy ho mô¾ete stiahnú» viacej s písmenom.Va¹a kniha, doplnená webovou stránkou, je mimoriadne dôle¾itá. Je povinnos»ou ka¾dého daòového poplatníka, aby ho v byte pou¾íval v pokladnici.