Pokladnieny obchod

Ka¾dý vlastník pokladne si je vedomý posledného, koµko povinností sa vz»ahuje na dr¾bu takéhoto zariadenia. Zariadenie, ktoré pomáha pri nepretr¾itej registrácii predaja, aj v zhode s daòovým úradom. Pracuje pre oboch podnikateµov pri ich realizácii. Na èo sa mô¾e takáto slu¾ba spoµahnú»?

Pozrime sa na príklad takého dôle¾itého dokumentu, ktorý je dennou správou.Denné správy z pokladnice sú jedinou z najdôle¾itej¹ích zále¾itostí, ktoré sa posudzujú v prípade auditu. Zamestnanci majú právo po¾adova», aby boli prezentovaní, zatiaµ èo neevidovateµný podnikateµ mô¾e ulo¾i» veµkú pokutu. Preèo je denná správa zjavne dôle¾itá? Odpoveï je veµmi jednoduchá - tento dokument je najvhodnej¹ím zhrnutím celého dòa predaja. Obchodník musí takúto správu vyhotovi» v deò, keï predaj skonèí. Preto¾e nasledujúci deò zvý¹i predaj z druhej, takáto správa sa nazýva samotná nulovajúca správa. Dôle¾itým návrhom preto je, ¾e bez prípravy takéhoto opisu, ktorý je zhrnutím dòa predaja, nemô¾ete zaèa» predáva» nasledujúci deò. Teoreticky ide o veµký problém pre predajcov, ale stojí za to pozrie» sa na výhody, ktoré vyplývajú z potreby vytvára» a udr¾iava» denné správy z pokladnice. Koniec koncov, sú cenným zdrojom mnohých dôle¾itých údajov, ale nie pre kontrolórov titulu Treasury, ale pre predávajúceho. Analýza takýchto správ, ktoré namiesto toho podporujú v reakcii na otázky spojené s posledným, ktoré tovar predáva najlep¹ie aj v tom, koµko dní alebo hodín mô¾ete prevzia» najvy¹¹í obrat. Preto je tu veµa dôle¾itých informácií pre tých podnikateµov, ktorí potrebujú roz¹íri» svoju vlastnú úlohu alebo priláka» zákazníkov novými zbierkami. Ak si myslia, ¾e sú atraktívne pre zákazníkov, stojí za to sa dozvedie» o ich ¹týloch a preferenciách. Èím viac súhlasíte so súèasným materiálom, tým úèinnej¹ie sa boj o klienta zastaví. Nenápadná denná správa sa preto mô¾e ukáza» ako cenná podpora pre ka¾dého podnikateµa, ktorý chce maximálne vyu¾i» súèasné zdroje informácií, ktoré mu fi¹kálne kasína spôsobujú.Vytvorenie dennej správy bude vyu¾íva» podnikateµ, tak¾e existuje veµký vplyv na to, ako sa správa, ako je táto, mô¾e obhajova». Mnohí tu závisia od tvorivosti predávajúcich, ktorí - bohu¾iaµ - príli¹ èasto varia na to, aby takéto správy robili len a úplne s vedou o mo¾nej kontrole.