Pohlavny styk bez ejakulacie

Sex má jednu z najdôle¾itej¹ích a najvzdialenej¹ích sfér µudského ¾ivota. Nejde o telesnú fascináciu, ale aj o krásne pote¹enie. Sex je pekný liek na zranenie a zdroj ¹»astného ¾ivota. Dokonale zafixujte vz»ah a zbli¾ujte partnerov. Èo robi», ak sa vyskytnú problémy vo va¹ej sexuálnej sfére?

Veda, ktorá je sexualitou, prichádza s pomocou. Táto vec ¾ije na ¹irokom pojme µudskej sexuality. Predmetom záujmu sexuológov sú m.in. sexuálnych potrieb, súvisiacich porúch a dokonca ich nedostatku. Sexológia sa zaoberá sexuálnym ¾ivotom èloveka v moci polí. Nie je to len prijímanie telesnosti. Týka sa to aj psychiky, skúseností a lásky, ako aj vz»ahov s inými µuïmi a zvy¹kom sveta. Sexológia vyu¾íva v¹etky prvky súvisiace s µudskou sexualitou. Táto èas» získava poznatky okrem iného antropológie, medicíny, psychológie alebo sociológie.

Kedy by ste mali ís» k sexuológovi? Lekár by mal ís» na µudí, ktorí nemajú sex. Problém, ktorý tomu bráni je, ¾e existuje orgazmická procedúra, predèasná ejakulácia alebo erektilná dysfunkcia a bolestivé úzke zákutia. Na svadbu vïaka profesionálnej pomoci raz a nav¾dy zabudnete na intímne problémy.

Ná¹ sexuológ v Krakove je kvalifikovaný ¹pecialista, ktorý vyrie¹i niektoré problémy v malej oblasti, ktorou je dobrá sexualita. Vïaka mnohoroèným vedomostiam vás nielen¾e podstatne uvediete do sveta uspokojovania pohlavia, ale pomô¾ete aj pri rie¹ení problémov súvisiacich s erekciou alebo orgazmom, poradí, ako sa správa» pred tehotenstvom a sexuálne prenosnými chybami a predov¹etkým vám pomô¾e prekona» hanbu a dokáza», aké dôle¾ité sú je tu zaujímavý sexuálny ¾ivot.