Po iarne detektory

Spolu s platnými nariadeniami vydanými v nariadení ministra vnútra a správy z júna 2010 je ka¾dá kancelária povinná posúdi» nebezpeèenstvo po¾iaru domov a zariadení a priµahlých oblastí. V závere prezentuje ochranu zamestnancov µudí v kancelárii.

Hodnotenie nebezpeèenstvaJe nevyhnutné, aby práce súvisiace s uplatòovaním odporúèaní nariadenia boli zapríèinené technickým a kompetenèným poriadkom, a preto je ïaleko od toho, aby sa táto otázka odovzdala spoloènosti, ktorá je profesionálne odporúèaná týmto modelom. Komplexné posúdenie nebezpeèenstva, potenciálne výbu¹nej atmosféry a existencie zón existencie takejto hrozby sú hlavnými cieµmi dodávateµov takejto objednávky.Riziká spojené s návrhom na explóziu úzko súvisia s látkami pou¾ívanými v mieste, materiáloch pou¾ívaných v technologickom procese, ochranných systémoch strojov a ich komponentov. Látky a materiály pou¾ívané v procese mô¾u by» spaµované vo vzduchu, v¾dy produkujú obrovské mno¾stvo tepla, mô¾u tie¾ ma» predstavu o zvý¹ení tlaku a uvoµnení nebezpeèných materiálov. Zaèiatok je jediné trvalé roz¹írenie oblasti èinnosti.

Oznaèenie oblastí s nebezpeèenstvom výbuchuVýbu¹né zóny sú prezentované na základe frekvencie a trvania obdobia výskytu nebezpeènej výbu¹nej atmosféry. Existujú tri typy oznaèenia týchto zón.Nulová zóna - kde je nebezpeèenstvo explózie a spôsobená zmesou horµavých látok so vzduchom, v tomto úspechu je trvalá hrozba, èastá záloha na dlh¹ie obdobie.Zóna jedna - ¹pecifikuje, ¾e hrozba sa mô¾e objavi» poèas správnej prevádzky.Zóna 2 - to je oblas», kde to nie je riziko poèas skutoènej prevádzky, a to aj v prípade hrozby, ¾e je malá.