Peuovy filter zafira b

V silách priemyselných odvetví budujeme s potrebou odprá¹i» prach, ktorý je výbu¹nou zmesou prachu a vzduchu. Potom sú tu prvé procesy súvisiace so spracovaním èierneho uhlia, drevom v drevospracujúcom priemysle, biomasou, organickým prachom vyskytujúcim sa v potravinárskom sektore, prachom v chemickom sektore atï. Zberaè prachu Atex je výbu¹ný zberaè prachu, ktorý bol vyrobený spolu so smernicou EÚ Atex.

Pri odpra¹ovaní zmesí výbu¹ného prachu a vzduchu berieme do zberu riadu a v¹etkých zariadení vyrobených spolu so základnou smernicou 94 / 9WE ATEX. Mô¾u existova» na odstraòovanie prachu v blízkosti skupiny výbu¹nosti St1 a St2. Na¹e filtraèné systémy majú 3D kategórie. To umo¾òuje, aby boli vytvorené v ka¾dej miestnosti, ktorá je klasifikovaná v prostredí, ktoré nie je nebezpeèné, ako v oboch oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu22.

Na ochranu zariadení máme dve dôle¾ité metódy:

Metóda potlaèenia výbuchuTáto technika vyu¾íva systémy, ktoré automaticky pôsobia na zaèiatku vysokého tlaku a asfyxujú výslednú explóziu. Teleso je vybavené tlakovými snímaèmi, ktoré zistia vzniknutú explóziu, prenesú ho na ovládací panel, èím sa spú¹»ajú ventily valca s hasiacim materiálom. Reakèný èas systému od zistenia explózie do jeho roztoku je asi 60 ms. Veµmi silné potlaèenie vytvorenej explózie zabraòuje vzniku vysokého de¹truktívneho tlaku.

Metóda na odµahèenie výbuchuZahàòa pou¾itie v¹etkých typov membrán alebo dekompresných panelov, ktoré aplikujú tlak výbuchu z chráneného zariadenia smerom von. Týmto spôsobom sa tlak, ktorý zostáva v chránenom zariadení, zní¾i na hodnotu, ktorá nie je nebezpeèná. Pou¾ívame rôzne druhy technických kon¹trukcií membrán: okrúhle alebo obdå¾nikové, ploché alebo konvexné, ozdobené snímaèom zlomu alebo nie, vyrobené z uhlíkovej alebo kyselinovzdornej. Pri pomere k plameòu vznietenému smerom von je potrebné nasmerova» nebezpeènú zónu v blízkosti membrány.

Okrem toho, pou¾itie urèených oblastí s nebezpeèenstvom výbuchu v krajine konkrétneho zariadenia, v¹etky jeho vlastnosti a segmenty sú kombinované takým spôsobom, ¾e nespôsobujem vznik prachu.