Opisuje vyvoj vojenskej technologie poeas druhej svetovej vojny

V nových èasoch sa technológia vyvíja veµmi intenzívne. Dnes máme príle¾itos» obdivova» objekty nielen v makroekonomickej triede, ale aj v e¹te men¹ej miere, èo je nanoúrovni. V tomto smere sa odporúèajú elektrónové mikroskopy.

V súèasnosti je jednou z veµmi jednoduchých spoloèností, ktoré vykonáva iné druhy optických zariadení, spoloènos» Carl Zeiss AG. Spoloènos» bola navrhnutá u¾ v roku 1846. Jej iniciátormi boli Carl Zeiss a Ernst Abbe a dokonca aj Otto Schott. Vzhµadom na to, ¾e spoloènos» má rozsiahle skúsenosti s implementáciou rôznych metód optických zariadení, úèinky tejto in¹titúcie sa vyznaèujú veµmi vysokou hodnotou. V súèasnej dobe je nápoj z najjednoduch¹ích optických prístrojov, ktorý je namáhaný silou stredných ¹kôl, elektronový mikroskop. Tam je potom zariadenie, ktoré pou¾íva elektrónový lúè pre zobrazovanie. Vïaka tomu je mo¾né ¹tudova» ¹truktúru hmoty a¾ po atómovú úroveò. V¾dy viete, ¾e vzorka, ktorá by mohla by» testovaná na tomto modeli zariadenia, by mala vykonáva» elektrickú energiu. Zo súèasnej situácie, predtým, ne¾ sa zaène klás», je dodatoèné zariadenie pokryté vrstvou kovu. Musíte odpoveda», ¾e pozícia na laboratórnom zariadení vy¾aduje bohaté skúsenosti zo zamestnanca. Stojí za to pamäta», ¾e ¹túdie vykonávané so zeissovými mikroskopmi sa zvyèajne odli¹ujú od skvelých produktov od zaèiatku kvalitných fotografií, ale chce ma» významné znalosti o prevádzke zariadenia.Elektronové mikroskopy sú neoddeliteµným nástrojom, ktorý sa zhroma¾ïuje pri skúmaní rôznych materiálových ¹truktúr. A jeho slu¾ba je hlavne veµmi nepríjemná a potrebuje veµa skúseností.