Opeuovanie ovzdu ia na mape pouska

Workaholizmus je silná du¹evná závislos». Ukazuje sa, ¾e je stále potrebné splni» ich ciele, v prípade ktorých ignoruje rodina, priatelia, odpoèinok a tie¾ spánok. Samozrejme, kniha je jednou z tém ¾ivota ka¾dého èloveka. Preto je workaholizmus typickou závislos»ou, ktorá sa nevz»ahuje na rozpaky. Len ako ich rozpozna» doma?

Workaholizmus sa vyznaèuje obrovskou potrebou nepretr¾itej práce. Chorí lieèia ka¾dý voµný okamih ako stratený èas. Oni potom cítia nepohodlie a zlú náladu. Èasto trávia v priamych kanceláriách po hodinách a vzdávajú sa voµných dní a sviatkov. Zanedbávajú svoju rodinu, partnerov a nemajú ¾iadnu zábavu ani nevyvinú svoje vlastné vá¹ne a odhodlanie. Veµmi èasto vedú chronické bolesti hlavy, nevoµnos», únava a problémy s pozornos»ou a spánkom.

Na uµahèenie lieèby stojí za zistenie základy tohto bodu. Zvyèajne závislí sú typickými perfectionistami. Existuje veµa ambícií a závisia od toho v¹etkého, aby to bolo dokonale, veµmi presne a bez akýchkoµvek nedostatkov. Mnoho µudí si tie¾ myslí, ¾e workaholizmus mô¾e pozostáva» z pocitu sebavedomia. Závislých èasto v minulosti mohli vytvára» materiálne »a¾kosti, a dnes chcú svoju kariéru múdro vyu¾i», aby zvý¹ili svoje zárobky.

Workaholizmus, rovnako ako akákoµvek psychologická závislos», má priame negatívne úèinky. Medzi nimi je paradoxné zní¾enie efektívnosti a produktivity. Pracovníèky sú prepracované neustálym výkonom povinností a nerealizujú situáciu od súèasnosti, ¾e skutoène strácajú veµa èasu, napríklad pripomínajú aktivity a premý¹µajú o v¹etkom. Najhor¹í vedµaj¹í úèinok stráca svoj vlastný domov, tak¾e závislých musí nevyhnutne ís» na dobrú psychoterapiu.