Opeuovanie a hnojenie v rastlinach

Vo výrobných domoch a výrobných halách sa µudia èasto dostanú zo strojov, ktorých práca spôsobuje emisiu malých fragmentovaných èastíc, ktoré vedú k pra¹nosti miestností. Dlhodobé aktivity pri opeµovaní, ktoré sú pre zdravie zamestnancov extrémne nepríjemné. Niektoré druhy opelenia majú toxické úèinky na µudský systém. Táto hra, nepriaznivý úèinok opelenia na zamestnancov, zhor¹uje ich úèinnos» pri vybudovanej èinnosti. Niekedy pra¹nos» je tie¾ spôsobená horµavými alebo výbu¹nými plynmi, prachmi a parami, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch, èo mô¾e vies» k strate ¾ivota alebo zdravia.

Aby ste tomu zabránili, je vhodné nasmerova» zariadenia na odstraòovanie odpadu. Odsávaèe prachu sú mechanizmom, v ktorom sa prach, výfukové plyny a nové priemyselné výpary vypú¹»ajú z miest, ktoré sa rozpú¹»ajú vo vzduchu. Odstraòovacie zariadenia musia by» u¾itoèné kvôli zdravotným a bezpeènostným pravidlám a zdravotným kontrolám zamestnancov. Koniec zariadení na odstraòovanie prachu je miestny výfukový systém. Mali by by» umiestnené èo najbli¾¹ie k zdroju opeµovania, aby sa kontaminanty u¾ vybrali v oblasti ich výskytu. V modernej metóde sa nebudú ¹íri» do plnej miestnosti. Okrem odstránenia prachu zo vzduchu zabezpeèuje priemyselné odvzdu¹òovanie kon¹tantnú recirkuláciu. Zariadenia na odsávanie prachu obsahujú roztoky, ktoré zni¾ujú emisie ¹kodlivých èastíc a neèistôt do atmosféry.

Pri výbere a in¹talácii priemyselného odpra¹ovacieho systému premý¹µajte nad mno¾stvom mimoriadne dôle¾itých pravidiel. Po prvé, jednotlivé moduly systému odpra¹ovania nemô¾u vytvára» elektrostatické náboje - bol to najrozumnej¹í spôsob, ako spôsobi» výbuch horµavých plynov. Ventilaèné kanály, ktoré tvoria skladovanie in¹talácie, majú by» vyrobené z výrobkov, ktoré sú obzvlá¹» odolné voèi korózii a oderu. Tesnos» spojov je obzvlá¹» dôle¾itá. Vïaka tomu systém funguje efektívnej¹ie, vytvára efektívnos» s vami a mô¾e pracova» dlh¹ie bez zlyhania. Neúspechy sa vyvíjajú v dôsledku úspechu erózie, èo mô¾e vies» k vá¾nym problémom v prevádzke systému, tak¾e si vy¾adujú ¾ivobytie tak µahko eliminované.