Odstranenie prachu z plynov wikipedia

Systémy na odsávanie prachu sa pou¾ívajú prakticky v¹ade tam, kde dochádza k zneèisteniu pracovísk suchým prachom s extrémne jemnými èasticami. Technologické odpra¹ovanie tohto ¹tandardu je predov¹etkým v oblasti energetiky, keramiky, zvárania, kovu, dreva, farmaceutiky a potravinárstva. Najèastej¹ie zameraný nástroj na odstraòovanie prachu je tzv.

Nápoje zo znaèných problémov, ktoré mo¾no nájs» v priemyselných predajniach, sú opeµovanie, ktoré sa vyskytuje poèas sezóny ka¾dého typu výrobných procesov.Toto opelenie pochádza predov¹etkým z dôvodu spracovania iného výrobkového postupu alebo pri nalievaní alebo presúvaní sypkých materiálov.®iaµ, výsledný prach má veµmi negatívny vplyv na µudské zdravie. Èím je prach ni¾¹í, tým je zrejmej¹ia jeho ¹kodlivos». Niektorý peµ je toxický a dokonca aj karcinogénny.Od dne¹ného dòa nie je známe, ¾e celá pra¹nos» miestnosti pracovníka bude urèite ¾i» na základe zdravotných »a¾kostí a profesionálnych chýb. Tak¾e od posledného bodu je tak dôle¾itá odprá¹anie vzduchu.

Aby boli systémy na odsávanie prachu aktívne, mali by sa pou¾i» miestne výfukové plyny. Vyskytujú sa hlavne vo forme samonosných ramien, prísaviek alebo známych typov digestorov, ktoré sú umiestnené v blízkosti zdroja emisií zneèis»ujúcich látok.

Odstránenie v¹etkých typov zhlukov nahromadeného prachu by malo by» zabezpeèené pravidelne. To pomáha zabráni» pohybu a opätovnému pra¹nosti prachu. Keï sa vrstva prachu najèastej¹ie spája s podlahou vo výrobnej hale, mali by sa pou¾íva» priemyselné vysávaèe, preto¾e vytváranie prachu okolo zariadenia predstavuje vá¾nu hrozbu.Èo je tie¾ mimoriadne dôle¾ité, systém zhroma¾ïovania prachu by nemal v ¾iadnom prípade hromadi» elektrostatické náboje, preto¾e mô¾e vies» k iskrám a po¾iaru.

Navy¹e by mal premý¹µa» o tesnosti spojov vo výstavbe. Je dôle¾ité vedie», ¾e akékoµvek netesnosti spôsobujú, ¾e sa pokuty vypínajú zvonka a èo vnútri zni¾uje úèinnos» odstraòovania ¹piny.