Mulinex rastlinny struhadlo

V kuchyni veµmi èasto pou¾ívame rôzne zariadenia, ktoré nám umo¾òujú ma» nieèo, a rýchlo zní¾i» alebo rozdrvi» jednoduchú hmotu. Samozrejme, ¾e nemô¾eme robi» ¾iadnu prácu tohto druhu pou¾íva» iba nô¾ - bol nároèný, a preto odradi», ak po celú dobu chcel urobi» die»a pyré s jablkami a banánmi majú nô¾ na rezanie ovocie na malé kúsky. Pou¾íva posledný smer rôznych ruèných zariadení, ktoré dobre zachraòujú na¹u hodinu a silu. Posledný nápoj z nástrojov je strúhadlo zeleniny - skvelé zariadenie vo svojej jednoduchosti, ale mô¾e da» veµmi »a¾ko s väè¹ími èiastkami ovocia alebo zeleniny na fragmentáciu.

Vo formách, keï chceme rozdrvi» skutoène veµký poèet plodov, napríklad v záujme kolektívneho vlastníctva alebo v stravovacích podnikoch, nie je mo¾né ka¾dé jablko rozmie¹a» so ¹peciálnym strúhadlom. K poslednému objektu sa hrá prídavná ovocná brúska, ktorá efekt vyu¾ívala do veµkej miery naraz, bez veµkého úsilia z blízkej strany. Preto keï vedieme prácu, ktorá vy¾aduje znaèné mno¾stvo denného spracovania ovocia, musíme investova» do tesného stroja.

Tieto skartovacie výrobky majú platnú polo¾ku, na ktorú kladieme na dôkazoch, bez odoberanie jadier jablká alebo akékoµvek iné ovocie, a potom sa s kµuèkou mechanicky trie» jablká medzi dvoma valcami so ¹peciálnymi kartami. Mô¾eme tie¾ pou¾i» modernej¹í elektrický mlynèek ovocia, tak¾e budete potrebova» len stlaèi» tlaèidlo, proces mnou pár minút prijíma» ovocné pyré, ktoré uspokoja na¹e po¾iadavky. Toto príslu¹enstvo je veµmi ¹ikovná v moci miest, v ktorých sa pripravujú jedlá pre väè¹ie mno¾stvo spotrebiteµov, ale dnes stále viac vedomí toho, ako by sme mali jes» navzájom aj jednoduchý rodinu, sme kúpi» vybavenie, ktoré budú nás tlaèil èastej¹ie konzumácia zeleniny a produktov v situáciách chutných èerstvé ¹aláty, przecieranych bez pou¾itia fyzickej sily, a to aj na poslednú chvíµu v èase pomocou ¹peciálnej jednotka urèená k tomuto.