Modlitba v du evnej chorobe

Pri pôsobení psychiatrických symptómov v skupine prípadov nestaèí zada» vhodné farmakologické èinidlá. ©pecialistom, ktorému poskytujeme slu¾by v prípade, ¾e je pre nás zaujímavá situácia, je psychoterapeut. Niekedy potrebujete terapiu nesúvisiacu s drogami a pou¾íva» dodatoèný plán, ktorý pomô¾e pacientovi vráti» sa k ¹pecifickým sociálnym mno¾stvám a pomôc» pri rie¹ení du¹evných funkcií, ktoré sa mohli objavi» vo vzdialenosti mnohých rokov alebo len mesiacov pôsobenia na ochorenie, a odstránenie dôvodov, cez ktoré ochorenie vzniklo.

Profesia podobná psychológovi a psychiatroviPsychoterapeut je profesia súvisiaca s psychológom a psychiatrom. Psychológ sa v¹ak zaoberá predov¹etkým diagnózou a jurisprudenciou mentálnych zmien. Psychiater je ¹pecialista v medicíne, ktorý má ¹ancu predstavi» potrebné lieky, ktoré lieèi na choroby a v prípade potreby nariadi» nútenú hospitalizáciu. Úlohou psychoterapeuta je v podstate len poèúva» pacienta. Potom mu pomô¾te nájs» cestu k hraniu s oddeleniami ¾ivota. Psychoterapiu nemusia lieèi» iba psychológovia. ®e existujú aj lekári alebo zdravotné sestry. Jedným z dôvodov je vykonanie ¹peciálneho tréningu, ktorý sa zva¾uje v pláne uèi» uznanie podstaty emocionálnych porúch a tvorivých hodnôt a pri vysoko vhodnej lieèbe.

Úloha psychoterapieJe potrebné pripomenú», ¾e osoba psychoterapie nie je veµkým èlovekom na dosiahnutie sebavedomia. Nie je prítomný na konci podnikania, netrpí bodom, ktorý by naznaèoval spôsob rie¹enia únavy a utrpenia v prípade neustáleho úsilia o úspech. Je to preto, lebo ide o psychosociálne pomôcky. Kniha psychoterapeuta je pou¾ívaná iba tými, ktorí trpia, èasto nasmerovaní na terapiu po konzultácii s psychológom alebo psychiatrom, ak prípadový lekár zistí, ¾e ide o poslednú potrebnú ulicu, aby sa dosiahol úplný alebo dokonca dobrý úèinok lieèby.