Materskej dovolenky v nemeine

Lokalizácia softvéru je momentom prispôsobenia sortimentu otázkam trhu prelo¾ením rôznych reklamných a my¹lienkových dokumentov do ¹pecifického jazyka a ich obratným prispôsobením konvenciám platným v danom jazyku. Pou¾íva sa hlavne na pomoc pri triedení písmen v abecede a tým je charakterizovaný model L10n.Osoby, ktoré zavádzajú svoju vlastnú znaèku na zahranièné námestie, by sa mali dôkladne zoznámi» s predpokladom lokalizácie softvéru a urèite budú úspe¹né. Najdôle¾itej¹ie prvky na¹ej práce závisia od správneho umiestnenia softvéru, preto by sme ho mali zveri» známej spoloènosti, ktorá pokrýva celú udalos» v tejto veci. V súèasnosti nie sú prakticky ¾iadne problémy s ich hµadaním, preto¾e s nimi je na trhu e¹te celý rok a ¾eny, ktoré v nich pracujú, sú ¹pecialistami najvy¹¹ej hodnoty. Veµa firiem v tejto oblasti spolupracuje s veµkými odborníkmi.Krásne a starostlivé spoloènosti poskytujúce takéto slu¾by by nám mali ponúknu» viacjazyènú lokalizáciu softvéru, umiestnenie webových stránok, multimediálnych lokalít a umiestnení poèítaèových hier, niektoré z týchto spoloèností majú tie¾ lokalizaèné in¾inierstvo, ktoré zaruèuje plnú polohu. Takéto spoloènosti vykonávajú kvalifikovaných lingvistov s veµmi nebezpeènými odbornými skúsenos»ami, veµmi efektívnymi technickými pracovníkmi, ¹pecialistami DTP, projektovými mana¾érmi a testermi. DTP ¹pecialisti pou¾ívajú veµmi dôkladnú prípravu na¹ich materiálov na editáciu a tlaè, vïaka èomu mô¾u súbor upravi» z hµadiska grafiky na originál alebo vytvori» úplne nový grafický dizajn. Robia ho ¹pecialisti, ktorí boli vy¹kolení ako sklad tovaru v zahranièných ¹týloch.