Mana ment turistickej spoloenosti

Symphony Sage je integrovaný balík, ktorý podporuje riadenie v krehkých a malých spoloènostiach. Tento systém komplexne podporuje ka¾dodenné riadenie podniku, najmä v oblasti zaznamenávania a obsluhy obchodných podujatí. Pomáha jedinému získa» spoµahlivé informácie, ktoré sú dôle¾ité pri rozhodovaní.

Softvér podporuje spoloènos» v oblasti financií a úètovníctva, µudských zdrojov, miezd a predaja. Ide o posledný systém, ktorý je veµmi flexibilný a umo¾òuje modifikova» základné nastavenia (napr. Oddelenia spoloèností, ID úètovných plánov a by» vlastnými dokumentmi, fotografiami a reportami. Vnútorný jazyk správ to umo¾òuje. Vïaka programu je mo¾né vykonáva» záznamy o viacerých menách.Program je veµmi automatizovaný modul - v¹etky reporty a zostavy sa robia prakticky pomocou jedného kµúèa. Správne prezentované informácie mo¾no previes» do programu Financie a úètovníctvo. Vstupuje do veµkého stavu prispôsobenia a zrýchlenia práce, keï sa v òom zapí¹u zapísané informácie a umo¾ní sa ich mnohokrát neskôr pou¾i».Tento program tie¾ pomáha nájs» v¹etky cenné informácie - má rozsiahlu mo¾nos» filtrovania a triedenia databázy. Vyvinuté správy umo¾òujú vysoké hodnotenie ekonomickej situácie spoloènosti. Jednoduchos» prevádzky nie je bez miesta. Príruèka pripravená ¹peciálne pre klientov jasne vyjadruje pravdu jeho ¾ivota, navy¹e vstavaný katalóg help desk, ktorý mô¾e by» kedykoµvek pou¾itý. Program zabezpeèuje úplnú istotu práce - kontroluje správnos» èinností, chronológiu a èasto pripomína potrebu vyhotovenia kópie. Nezaoberá sa tak náhodou, ¾e sa neoprávnené osoby dostanú do databázy aj do posledného neautorizovaného. Je to mo¾né vïaka profesionálnemu systému hesiel.Za zmienku stojí aj to, ¾e Symphony Sage je prvok neustále aktualizovaný a nastavený v princípe nových pravidiel (u¾ívatelia dostávajú automatické aktualizácie.