Malarone a planovane tehotenstvo

V èase, keï sa sna¾íme získa» partnera pre die»a, je ka¾dý deò nudné oèakávanie pre radostné správy. Najviac ochotne, po vz»ahu, sme ¹li do lekárne na tehotenský test a urobil to, akonáhle sme povedali rodine a mu¾om o blí¾iacom sa zvý¹ení rodiny. Ale èasto, okrem dobre naplánovaného úsilia, tehotenský test ukázal, ¾e nie sme tehotná. Nenechajte sa odradi», domáce tehotenský test mô¾e by» zlé.

Po prvé, èlovek by mal pochopi» princíp tehotenských testov viditeµných v lekárni. Ich fungovanie je veµmi praktické. Je zalo¾ený na zistení hormónu HCG (v prípade tehotenstva v moèi. Tehotenské testy sú veµmi u¾itoèné v rámci a zároveò veµmi citlivé, preto by sa mali kombinova» v odporúèaniach na prilo¾enom letáku.

Samozrejme, v¹eobecne známe tehotenské testy nie sú neomylné. Ich nespoµahlivos» mô¾e pochádza» z viacerých faktorov:

vypr¹ala - ako aj akékoµvek nové potraviny, farmakologické alebo dermatologické prípravky, tehotenské testy, viac sa nemá pou¾íva» po uplynutí doby pou¾iteµnosti. Potom, preto¾e jeho pozícia mô¾e by» naru¹ená, a zisk bude neuveriteµný,u¾ívanie ïal¹ích liekov, vek ¾eny - my¹lienka tehotenského testu má za následok nielen jeho dobrý výkon a èakaciu hodinu od èasu mo¾ného oplodnenia. Populárna je aj choroba ¾ien, jej lieky a vek. ®eny s ochorením oblièiek, blednutím a prijímaním antidepresív na lep¹ie pochopenie formy by sa preto mali rad¹ej hlási» ¹pecialistovi, preto¾e pri ich úspe¹nom vykonaní mô¾e test ukáza» tehotenstvo, ku ktorému v skutoènosti nedo¹lo,mikropór - niekedy je mo¾né, ¾e tehotenský test zistil tehotenstvo, len o niekoµko dní neskôr, potom, èo bol znovu pripravený, bol negatívny. Mô¾e sa preto nazýva» oplodnenie, ale embryo sa neusadí v maternici. V tomto prípade sa uistite, ¾e ste sa hlásili ¹pecialistovi, preto¾e mô¾ete by» v mimomaternicovom tehotenstve,spech - to je najèastej¹ia príèina chýb v tehotenských testoch. Aj keï výrobcovia prisahajú, ¾e bude dôle¾ité stanovi» tehotenstvo teraz, v deò 6 po oplodnení, jedna dôle¾itá vec si uvedomi», ¾e HCG je najskor¹ie zistiteµné v prírode a len neskôr v moèi. Preto, aby bolo isté, ¾e je lep¹ie poèka» ïal¹í tý¾deò, aby bol viac voµný.

V súèasnosti sú tehotenské testy urèené v 99,9% prípadov tehotenstva. Èlovek by sa v¹ak mal zamyslie» nad skutoènos»ou, ¾e v ¾iadnom prípade nie sú neomylné a pre väè¹iu slobodu by mal ís» na ¹pecialistu a pripravi» ¹peciálne testy. Av¹ak v prípade chýb je najèastej¹ie, ¾e test zistil tehotenstvo, ktoré tam nie je, nie naopak. To je dôvod, preèo sa ¾eny, ktoré nechcú otehotnie», mô¾u cíti» upokojené negatívnym úèinkom testu.