Logistickeho systemu na priklade podniku

ArtrovexArtrovex - Zbavte sa bolesti kåbov za 10 dní a nechajte ich voµne sa pohybova»!

®iadna veµká servisná spoloènos» nemô¾e fungova» bez efektívneho logistického oddelenia. V závislosti od typu úloh bude táto kapitola zahàòa» rôzne bunky, ktoré majú záujem: skladovanie, doprava, plánovanie a nákup. Veµké mno¾stvo informácií, ktoré sa odosielajú poèas tohto procesu, vás donúti pou¾i» IT rie¹enia. IT infra¹truktúra, ktorá sa spracúva v logistike, je najmä: elektronické zariadenia, internetové siete, prijímaè GPS a ¹pecializovaný softvér, ktorý vyu¾íva zbierku v¹etkých informácií.

V súèasnosti menej a menej pochádza z bielej faktúry a rozdeµuje ich elektronickými verziami. Preto je dôle¾ité pou¾íva» internet alebo len internú sie» v spoloènosti, ktorá umo¾ní rýchly prenos dát. Príkladom softvéru, ktorý je ¹»astne implementovaný v logistike, je systém skladovania WMS. Jeho pozícia je v súlade s celým procesom, ktoré sa týkajú riadenia materiálov v kompozícii. Táto metóda poskytuje aj presné pokyny k materiálu stavu skladu a vïaka ¹peciálnym zariadeniam je mo¾né skontrolova», kde sa nachádza dávka tovaru kedykoµvek. Ïal¹ou výhodou ukladacieho systému WMS je spôsob organizovania ¹títku, ktorý sa pridá k konkrétnemu produktu. Tento ¹títok pravdepodobne obsahuje veµa dodatoèných informácií a jeho zviera je úplne automatizované, pokiaµ ide o jeho vytvorenie, nevy¾adujú sa ¾iadne odborné znalosti. Systém wms umo¾òuje kvantitatívne riadenie, ktoré spoèíva v kontrole súladu objednaného a dodaného sortimentu s aktuálnym obdobím. Takisto vám umo¾òuje naplánova» prepravu tovaru tak, aby bola èo najkrat¹ia. Pri výbere vhodnej metódy ukladania WMS je potrebné poznamena», ¾e sa domnieva, ¾e je schopný importova» a exportova» údaje z druhých systémov podpory spoloènosti. IT v súèasnosti zohráva dôle¾itú úlohu v logistickej úlohe spoloènosti. Tieto rie¹enia budú skvelé v logistických skladoch, kde je pohyb materiálov ¾ivý a v súèasnosti prebieha odosielanie a vyzdvihnutie sortimentu. Preto, aby sa ka¾dý proces úèinne a koordinoval, stojí za to pou¾i» metódu wms.