Led osvetlenie na strop

Moderné odporúèané núdzové osvetlenie existuje v prípade, keï dôle¾ité osvetlenie v prípade výpadku prúdu alebo nové zlyhanie prestane fungova». V Poµsku existuje veµa normatívnych aktov a ¹peciálnych noriem, ktoré upravujú v¹etky otázky priamo súvisiace s projektovaním, in¹taláciou a monitorovaním núdzového osvetlenia.

Typy osvetleniaStojí za zmienku na zaèiatku, ¾e podµa najnov¹ieho ¹tandardu PN-EN 13201 je núdzové osvetlenie skutoène v¹eobecným pojmom pre niekoµko druhov osvetlenia.Najpopulárnej¹ie typy osvetlenia sú:- núdzové osvetlenie- osvetlenie komunikaèných ciest- osvetlenie voµného priestoru- osvetlenie vysokorizikovej zóny

Základné úlohy núdzového osvetleniaNúdzové osvetlenie zohráva mimoriadne dôle¾itú úlohu predov¹etkým v prípade výpadku napájania svietidiel, ktoré sa predpokladá pri kon¹trukcii základného osvetlenia. Zvlá¹» dôle¾itá úloha v tomto príklade spoèíva v tom, ¾e v¹etky svietidlá pre núdzové osvetlenie sú napájané z takých zdrojov, ktoré sa lí¹ia od základného napájacieho zdroja. Moderné núdzové LED osvetlenie by malo by» primárne núdzové núdzové osvetlenie a núdzové evakuaèné osvetlenie Hlavnou úlohou núdzového osvetlenia, ako je µahké uhádnu», je poskytnú» najvy¹¹iu dôveru v úspech zlyhania základného zdroja energie.Evakuované núdzové osvetlenie je vyrobené z 3 typov osvetlenia. Princípom je samozrejme osvetlenie únikovej cesty, ktoré by malo zabezpeèi» èo naj¹ir¹iu úroveò bezpeènosti pri odchode z aktuálnej polohy. Je veµké vytvori» najatraktívnej¹ie podmienky na prezeranie, ktoré boli identifikované a kedy je najpravdepodobnej¹ie pou¾ívanie únikových ciest. Umiestnenie núdzového osvetlenia, kedy a kde sa pou¾íva ¹peciálne protipo¾iarne a bezpeènostné vybavenie, zohráva zvlá¹» dôle¾itú úlohu.

Kde sa pou¾íva núdzové osvetlenieLED núdzové osvetlenie by sa malo uskutoèòova» v celých budovách, v ktorých by náhly pokles napätia mohol ohrozi» zdravie, ¾ivot a ¾ivotné prostredie. Toto osvetlenie by sa malo pou¾íva» v oboch miestnostiach, kde by stratu napätia mohlo spôsobi» urèité straty materiálu. Takéto miestnosti by mali by» napájané z dvoch nezávislých zdrojov energie. Významnou otázkou je aj automatické aktivovanie núdzového osvetlenia. V Poµsku existujú ¹peciálne predpisy, ktoré veµmi dobre definujú, v ktorých priestoroch by sa malo pou¾íva» profesionálne bezpeèné osvetlenie. K dispozícii sú okrem iného také byty ako:- kino- divadlá- filharmónia- ¹portové haly (pre viac ako 300 µudí- miestnosti pre posluchárne- zábavné priestoryNúdzové osvetlenie by sa malo pou¾íva» vo v¹etkých výstavných priestoroch okrem apartmánov o rozlohe viac ako 1000 m2. Podµa predpisov by sa núdzové osvetlenie malo nachádza» aj v kolektívnych zariadeniach, ktoré sú urèené pre viac ako 200 µudí. Treba tie¾ spomenú», ¾e núdzové osvetlenie by sa malo pou¾íva» v gará¾ach, ktoré sú osvetlené iba umelým svetlom.

Najpopulárnej¹ie osvetlenie na námestíNa poµskom trhu, veµa rýchle postavenie v súèasnej dobe te¹í osvetlenie, evakuácia, ktorý bol uvedený v tvárach svetelného zdroja LED s mimoriadne veµkým svetelným výkonom. V súèasnej dobe si mô¾ete stiahnu» obe verzie dátových zariadení pre priamu tvorbu, kedy a viac nástrojov pre montá¾ do stropu alebo flush. Smerové svietidlá a nové osvetµovacie svietidlá sú tie¾ veµmi obµúbené.