Kontajnerova loi

Cieµové dávkovaèe sú be¾ne pou¾ívané zariadenia. V závislosti od tvaru a charakteru mô¾u by» urèené na výrobu rôznych úloh.

Bunkový dávkovaè je urèený na utesnenie nádob na prach, ktoré sa nachádzajú pod tlakovými podmienkami inými ne¾ je atmosférický tlak. Vïaka týmto zariadeniam je mo¾né vyprázdni» nádr¾e bez potreby dekompenzácie. Teplota prachu sa nezdá by» jasnej¹ia ne¾ 200 stupòov Celzia, nemô¾e sa spomenú» ani o agresivnosti prachu.

Princíp èinnosti bunkového dávkovaèa je trochu jednoduchý. Prach z kontajnera vstupuje do dávkovaèa cez vstup. Potom sa pohybuje v bunkách s krídlami pohybujúceho sa bubna.

Cieµové dávkovacie stroje zva¾ujú príli¹ veµa kontinuálneho prietoku na dávkovanie voµných a jemnozrnných materiálov. Sú aktuálne a najmä obilie kostola, mlieko, korenie, nové korenie, èierne korenie, cukor, kazeín, soµ, prachového filtra a pod. Zásobníky nachádzajú uplatnenie v ktorejkoµvek fáze výroby, a to ako v sekcii opatrenia technologickej baliacej linke výrobkov v vá¾enia a dávkovanie a pneumatickej dopravy.

Obvykle sa pou¾ívajú ako tzv zámky odrezávajú pracovné gule rôznych tlakov. Mô¾u by» vytvorené napríklad na priechode od cyklónu, prachového filtra alebo su¹ièky. Pou¾ívajú sa aj na vyprázdòovanie nádr¾í.

Nápoj s predmetmi zariadenia rotaèných podávaèov mô¾e by» elektrická krabica s menièom. Vïaka tomu je dôle¾ité µahko nastavi» výkon dávkovaèa podµa na¹ich potrieb. Zásobníky spåòajú v¹etky hygienické normy a bezpeènostné normy stanovené zákonom.