Knihy du evneho zdravia

¥udská psychika je vysoko teplá a vhodná pre vonkaj¹ie podnety ako napr silné emócie, zranenia alebo traumatické zá¾itky. Bohu¾iaµ, v posledných podmienkach bytu sa nebude zdráha», aby sa zabránilo vystaveniu stresu. Èo treba urobi», aby èo najdlh¹ie hra» dobré du¹evné zdravie?

Psychoterapia je skvelé rie¹enie. Ide o súbor techník, ktoré pomáhajú alebo uµahèujú lieèbu iných ochorení a problémov, ktoré sú zalo¾ené na µudskej du¹evnej krvi. Aká je ïal¹ia psychoterapia z prísneho lekárskeho o¹etrenia? No, pou¾ívané psychoterapeutické techniky sú zalo¾ené na interpersonálnom kontakte. Psychoterapia sa uskutoèòuje hlavne poèas lieèby neurotických porúch (tie¾ oznaèovaných ako úzkostné poruchy a porúch osobnosti. V prípade úspechu, keï pacient nezostáva na klasifikovanú poruchu a chce niekoho pomoc, sa zaznamenáva psychosociálne poradenstvo.

Pred náv¹tevou psychoterapeuta stojí za to by» presvedèený, ¾e ciele dosiahnu príspevok k psychoterapii. Jej hlavnými cieµmi by mala v prvom rade zamera» na zmenu správania a da» pacienta a vývoj jeho vlastností emocionálne napr. Zvý¹enie samoobsluhu pri rie¹ení daného povolania èi rôznych obáv, zvy¹ovanie úrovne sebaovládania, aby lep¹ie nadväzovanie vz»ahov, zlep¹enie kontaktu s okolitým prostredím, rozvíja» zruènosti spolupráce a stále zlep¹ova» svoju vlastnú motiváciu vyu¾íva» akékoµvek aktivity.

Psychoterapia, ktorú ponúkame, je kvalitná pomoc, ktorá mô¾e by» pou¾itá v akejkoµvek krízovej situácii. Ak ste sa stretávajú s obvyklými výkyvmi nálady, rôzne obavy bráni» vás èasté operácie, pocit úzkosti, ktorý neumo¾òuje spa», trápilo témy, ktoré buï vlastný ¾ivot po nízke fixné alebo nie dostanete rados» z ich vlastných aktivít, kontaktujte nás. Vïaka na¹im metódam sa vrátite k dobrému ¾ivotu.