Katalog mikroskopov

Ako je v¹eobecne známe, mikroskop je nebezpeèné zariadenie, ktoré nám poskytuje mno¾stvo dôkladného pozorovania objektov, ktoré je veµmi »a¾ké vidie» voµným okom. Mikroskopy sa odporúèajú predov¹etkým medzi druhmi a úrovòou zväè¹enia. Prvými mikroskopmi, ktoré sa objavili na domácom trhu, sú optické mikroskopy, v ktorých sa na zvýraznenie skúmaných objektov pou¾ilo iba denné svetlo.

Mikroskopy pre dojèatá aj pre dospelýchV súèasnej dobe sa profesionálne mikroskopy zvyèajne hrajú vo vedeckých projektoch na vykonávanie niekoµkých alebo viacerých nebezpeèných laboratórnych testov. Jednoduché mikroskopy sa mô¾u prezentova» ako dobrý darèek pre na¹e die»a a vïaka tomuto daru mô¾eme na¹ich ¾iakov povzbudi» do ¹koly. Pri výbere optimálneho mikroskopu pre seba by sme mali v¾dy vedie», na ktoré parametre treba dáva» pozor, aby sa dosiahol správny nákup.

Èo poskytnú» pomoc?V skutoènom èase sú prakticky v¹etky mikroskopy vyrobené z nasledujúcich prvkov: okuláre, trubice, mikrometrickej skrutky, kondenzátora, objektových skrutiek a zrkadiel, ktoré sú vystavené pôsobeniu skúmaných predmetov. Najdôle¾itej¹ím údajom v mikroskope je samozrejme okulár, ktorý je viditeµný pre zväè¹enie obrazu, ktorý je vytvorený ¹o¹ovkou. Dôle¾itú úlohu zohráva aj tuba, ktorá nám umo¾òuje tvarova» zväè¹ený obraz podµa priania. Ak plánujeme získa» vysoko kvalitné mikroskopy, v prvom rade by sme mali venova» pozornos» týmto dvom komponentom.Pred nákupom mikroskopu, to tie¾ stojí za zvá¾enie, ktorý mikroskop naozaj chcete dosiahnu». Akustické mikroskopy, ktoré pou¾ívajú ultrazvukové vlny, elektrónové mikroskopy, ktoré vyu¾ívajú výmenu elektrónového lúèa a fluorescenèné mikroskopy, nazývané tie¾ svetelné mikroskopy, sú na domácom trhu jednoduché. V skladoch nájdeme holografické a konfokálne mikroskopy, ktoré rastú vo svete, èo výrazne zvy¹uje kontrast a rozlí¹enie. Za zmienku stojí aj operaèné mikroskopy, ktoré sa pou¾ívajú na vykonávanie zlo¾itých operácií.