Kancelaria pre preklad

Bez ohµadu na to, èi prevádzkujeme vlastnú firmu alebo viac, sme súkromná osoba - potreba prelo¾i» nejaký text, ktorý sa jedného dòa objaví aj s nami. Èo ak sa skutoène stane a jednoducho nemáme dos» jazykových znalostí na to, aby sme tento preklad vykonali sami? Prirodzeným krokom je nájdenie spoloènosti, pre ktorú nemajú ¾iadne tajomstvá, je tu aj jeden tlmoèník, ktorý jednoducho vie, èo myslie». A ktorá by mala vyhovova» va¹im po¾iadavkám na výber spoloènosti alebo prekladateµa?

Predov¹etkým by mali by» vhodné aj na dosiahnutie toho, èo chceme dosiahnu», ako aj na rozpoèet, ktorý máme. Nemô¾eme sa zaujíma» o to, ¾e v portfóliu vezmeme iba niekoµko centov a pomocou najpou¾ívanej¹ích (a èasto najmenej dôle¾itých prekladateµov mô¾eme pou¾i» len vtedy, ak sa v na¹om dôle¾itom pláne nedosiahne koneèný výsledok.Po urèení toho, aký koneèný efekt chceme dosiahnu», mô¾eme pristúpi» k výberu priaznivej ponuky, pokiaµ ide o preklady. Keï¾e v súèasnosti je veµa µudí ponúkajúcich ¹kolenie, nemalo by to by» pre nás »a¾ké. Èím viac by sme sa mali na to pozrie» ïalej a hµada» prekladateµa, ktorý sa ¹pecializuje na kategóriu, ktorú sme si vybrali. Ak teda chceme prelo¾i» text o stavbe, je vhodné nájs» tlmoèníka, ktorý ho kontroluje. Zvyèajne tí, ktorí majú záujem o preklad, zverejòujú obsah, ktorý si vyberajú vo svojich súkromných ponukách - najlep¹ie je, ak si nepo¾ièujeme tlmoèníka, ktorý sa zaujíma celkovo, ale èo je za»a¾enie predmetu. Je to teda jednoduchý osud, najmä v obdobiach, kedy je ná¹ text, ktorý sa má prelo¾i», plný charakteristiky odvetvia, v ktorom sa slovná zásoba mení. Je lep¹ie zaruèi», aby sa prekladateµ vyrovnal s úlohou a prelo¾il text s presnos»ou, ktorú sme oèakávali. Potom v krajine absolútna základòa celého podniku.